Besluitenlijst week 46- 2021

Vastgesteld 23 november 2021

Update doorontwikkeling cameratoezicht

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de stand van zaken van de doorontwikkeling van het cameratoezicht en besluit de stand van zaken ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad en de benodigde kredietstelling middels de 4e programmarapportage 2021 ter accordering voor te leggen aan de gemeenteraad.

Informatie: Lotte Heijgelen
Tel: 06-34326973
e-mail: lotte.heijgelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vaststelling van de portefeuilleverdeling, het overzicht van verbonden partijen en de onderlinge vervanging van collegeleden

Het college van B&W heeft de gewijzigde portefeuilleverdeling, de vervangingsregeling en de vertegenwoordiging in Verbonden Partijen vastgesteld en besloten de gemeenteraad hierover te informeren.

Informatie: Bart Prince
Tel: 06-25720277
e-mail: bart.prince@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Afsluiting project Bottleneck (Holtum Noord II en III) in samenhang met de onthulling van het Landmark "Het Buchtens Haantje"

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de realisatie van een Landmark (kunstwerk) bij Holtum-Noord, waarmee de archeologie en de logistiek in het gebied worden verenigd. Het Romeinse Haantje van Buchten dient als inspiratie voor het kunstwerk.

Informatie: Bert Pex
Tel: 046 477 867
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Tweede tranche Herstelfonds Kunst en Cultuur

Het college van B&W stemt in met een tweede tranche maatregelen ter versterking van de lokale culturele infrastructuur als gevolg van corona. De middelen kunnen vóór 1 januari 2022 via een subsidieregeling worden aangevraagd voor:

a. maatwerk voor de in onze gemeente gevestigde amateurkunstverenigingen; 
b. noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties in onze gemeente;
c. projecten en ondersteuning van individuele professionele kunstenaars, het amateurkunstenveld en professionele instellingen binnen de kunst- en cultuursector in onze gemeente.

Om deze regelingen uit te voeren heeft het college de subsidieregeling “Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I” vastgesteld. Deze regeling bouwt voort op de maatregelen die eerder zijn genomen ter versterking van de lokale culturele infrastructuur als gevolg van corona, zoals vastgesteld door het college van B&W op 11 mei 2021.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 - 4777602 
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Aanpak van de Japanse Duizendknoop in het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeekdal)

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de aanpak Japanse Duizendknoop in het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeekdal) en voorgestelde financiering hiervan.

Informatie: Sjaak Aussems
Tel: 046 - 4777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verplaatsingen weekmarkten binnen de gemeente in 2022

Het college van B&W heeft besloten voor 2022 de navolgende verplaatsingen van de weekmarkt vast te stellen:

  • in Sittard, tijdens Carnaval, Kennedymars, St. Rosafestival, Oktoberfeest en Wèntjerdruim; 
  • in Geleen, tijdens de Gelaender Kirmès en GlanaMundo. 

Hierbij dient aangemerkt te worden dat de voorbereiding voor carnaval ondergeschikt is aan de donderdagmarkt en slechts tot een minimale verplaatsing zal leiden. Tijdens Wèntjerdruim wordt getracht de markt(en) zoveel als mogelijk te integreren in het evenement, waardoor ook hier de marktverplaatsing beperkt kan blijven. Het spreekt voor zich dat indien het geplande evenement vanwege de corona-richtlijnen of een andere calamiteit geen doorgang kan vinden, de markt op de gebruikelijke plaats doorgang zal vinden.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 06-46316859
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022

Het college van B&W stelt het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022 vast, ingaande per 1 januari 2022.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728 
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Raadsinformatiebrief Uitstel vaststellen Uitvoeringsplan van Afval naar Grondstof

Het college van B&W stemt in met de Raadsinformatiebrief Uitstel vaststellen Uitvoeringsplan van Afval naar Grondstof en leidt deze door naar de gemeenteraad.

Informatie: Eva Wijnen
Tel: 06-48457449 
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststelling Water en klimaatadaptatieplan

Het college van B&W stemt in met het beleidsplan Water en klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek 2022-2027 en het Kostendekkingsplan gemeente Sittard-Geleen en deze beiden ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast besluit het college de volgende plannen vast te stellen en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad: het beheerplan Water en klimaatadaptatie Westelijke Mijnstreek en het projectenplan gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Marc Strookman
Tel:  06-28492687 
e-mail: marc.strookman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Principeverzoek herbestemming DSM-torens Poststraat 1 Sittard

Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief om het bestaande kantoor (zuidtoren) aan de Poststraat te ontwikkelen tot 220 studentenstudio’s en 40 appartementen voor expats en (gemeenschappelijke) voorzieningen. Dit initiatief draagt - in lijn met de Toekomstvisie 2030 - bij aan het verbeteren van de uitstraling en identiteit van het gebied achter het NS station te Sittard en aan de sociale veiligheid. De initiatiefnemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat een definitief besluit genomen wordt. Dit is onder andere:

  • het aantonen van de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte is aan deze woonvormen;
  • dat de verhuur van studentenstudio’s conform de regels van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg geschiedt;
  • dat er sprake is van een significante afname van de personendichtheid;
  • dat door initiatiefnemer een participatietraject met de omgeving, in lijn met het ontwikkelpad Sittard-West, wordt opgestart.

Het college stelt de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen over dit initiatief aan het college kenbaar te maken voorafgaand aan besluitvorming door het college.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 - 4778567 
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Andries Houtakkers en Pieter Meekels

Waarneming functie gemeentesecretaris/algemeen directeur

Het college van B&W heeft besloten om de heer J.A.M. (John) Heesen, werkzaam als directeur Omgeving binnen de gemeente Sittard-Geleen, met ingang van 1 januari 2022 te benoemen tot gemeentesecretaris / algemeen directeur a.i.. De werving en selectie voor de structurele invulling van de functie van gemeentesecretaris zal plaatsvinden na de verkiezingen van de gemeenteraad op 16 maart 2022. De profielschets voor de nieuw te werven gemeentesecretaris / algemeen directeur wordt door het huidige college opgesteld.

Informatie: Jos Belt
Tel: 06-46438484
e-mail: jos.belt@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers en burgemeester Hans Verheijen

Huisvesting bestuurlijke en ambtelijke organisatie en Vidar

Het college heeft het raadsvoorstel voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en het programma van eisen voor de huisvesting Vidar vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt voor om de huisvesting in Geleen te realiseren in het huidige stadhuis en in het vrij liggende deel van de Hanenhof.

Informatie: Waleria van der Erf en Audrey Cortlever
Tel: 06-14482492 / 046 - 4777834
e-mail: waleriavandererf@sittard-geleen.nl / audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels, Andries Houtakkers en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.