Besluitenlijst week 47 - 2021

Vastgesteld  30 november 2021

Aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding Born – Graetheide; aanmeldnotie m.e.r. en vaststelling bestemmingsplan

Het college van B&W legt de aanmeldnotie m.e.r. en het bestemmingsplan “150 kV BornGraetheide” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een ondergrondse 150 kV- kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Graetheide en het hoogspanningsstation Born. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 21 april 2021 tot 2 juni 2021 ter visie gelegen. Hierop zijn vier zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om de nota van zienswijzen vast te stellen. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken terinzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast wordt het bestemmingsplan bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep in stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van beroep vangt aan de dag na bekendmaking van het bestemmingsplan. Deze termijn wordt eveneens in het besluit bekendgemaakt.

Informatie: Rob Driessen
Tel:  046-4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ondertekening realisatieovereenkomst verbreding A2

Het college van B&W heeft ingestemd met de ondertekening van de realisatieovereenkomst met het Rijk inzake de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen – Kerensheide. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd inzake aanleg, eigendom, beheer, onderhoud en aansprakelijkheid van objecten en werken in verband met de verbreding.

Informatie: Thijs van Pol
Tel: 06-54730123 
e-mail: thijs.vanpol@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidie ten behoeve van realisatie ontmoetingsplek Obbichter Markt 10 te Obbicht

Het college van B&W heeft besloten een eenmalige extra subsidie van € 56.297 toe te kennen aan Stichting Dorpsplatform Obbicht. De Stichting krijgt de eenmalige subsidie voor het realiseren van een ontmoetingsplek aan de Obbichter Markt 10 in Obbicht.

Informatie: Cliff Opgenoord
Tel:  06-34326980
e-mail: cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bie de Roo Baek 2021

De fractie Klein heeft vragen gesteld over het bestemmingsplan Bie de Roo Baek 2021 en de benodigde woonwagenstandplaatsen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Sil Bracke
Tel:  0621502486
e-mail: sil.bracke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.