Besluitenlijst week 48 - 2021

Vastgesteld 7 december 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake betekenis voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel

De fractie gob heeft vragen gesteld over het rapport van de TVC (Technische VeiligheidsCommissie) "Veiligheid in Samenwerking " en de betekenis hiervan voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Pirson
Tel:  046 4778707
e-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Financiële ondersteuning gemeenschapshuis ’t Trefpunt Munstergeleen

Het college van B&W heeft besloten om stichting gemeenschapshuis ’t Trefpunt in Munstergeleen incidenteel financieel te ondersteunen om ervoor te zorgen dat in 2021 en 2022 de exploitatie mogelijk blijft. Het gaat om een bedrag van € 30.000,- voor de rest van het jaar 2021 en eenmalig maximaal € 70.000,- voor het jaar 2022. Het college besloot eerder dit jaar al gemeenschaps-accommodaties die het door de coronacrisis financieel lastig hadden te ondersteunen. Daarbij werd de toezegging gedaan dat ook in de tweede helft van 2021 ondersteuning mogelijk zou zijn, mocht de infrastructuur van gemeenschapsaccommodaties in gevaar komen. 

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-80087731
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Tegemoetkoming i.v.m. corona tweede helft 2021

Het college van B&W besloot eerder dit jaar al om gemeenschapsaccommodaties die het door de coronacrisis financieel lastig hadden te ondersteunen. Daarbij werd de toezegging gedaan dat ook in de tweede helft van 2021 ondersteuning mogelijk zou zijn, mocht de infrastructuur van gemeenschapsaccommodaties in gevaar komen. Er zijn weer maatregelen van toepassing, waardoor exploitatie van diverse gemeenschapsaccommodaties in gevaar komt. Daarom heeft het college besloten om ook voor de tweede helft van 2021 ondersteuning beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 166.972,43.

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-80087731
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Bevindingen interim-controle/ Boardletter 2021

Elk jaar beoordeelt de accountant in de interim-controle of onze interne beheersing voldoet om tot een goede jaarrekening te maken. De uitkomsten van deze controle zijn in het college van B&W besproken en wordt in 2022 tezamen met de jaarrekening 2021 aan de raad aangeboden. Voorafgaand hieraan worden de uitkomsten van de interim-controle op 9 december in de commissie Begroting & Verantwoording besproken. De accountant heeft op basis van de interim-controle geconstateerd dat de interne beheersing voldoende op orde is.

Informatie: Sandra Blom
Tel: 06-51278410 
e-mail: sandra.blom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek

Het college van B&W stelt samen met de gemeenten Echt-Susteren, Stein, Beek en Beekdaelen en de provincie Limburg de Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek vast inclusief een lijst met uitvoeringsprojecten en besluit de raad hierover te informeren.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 06-39261983 
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Loslaten zoekfunctie cultuur in kwadrant 3 en 4 Zitterd Revisited

Het college van B&W heeft besloten om bij de herontwikkeling van de kwadranten 3 en 4 uit het Masterplan Zitterd Revisited de oorspronkelijk bedoelde invulling als cultuurcluster los te laten. Dit betekent dat er op deze locatie, ten westen van de kruising van de Rijksweg Noord met de Walramstraat aan beide zijde van de Walramstraat in Sittard, naar een andere invulling kan worden gezocht. Dit besluit wordt meegenomen in de evaluatie Zitterd Revisited die voor begin 2022 staat gepland.

Informatie: Thea Houbiers
Tel: 06-18645965 
e-mail: thea.houbiers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Van Ars kerk

Het college van B&W is het eens met de noodzaak om de locatie Pastoor van Ars kerk (Van Ars kerk), vanwege de strategische ligging, te benutten voor een ontwikkeling die aansluit en past binnen de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid. ZOwonen heeft van het kerkbestuur de gelegenheid gekregen de kerk aan te kopen, om hier woningen te realiseren. Op dit moment is niet duidelijk is of wonen de beste functie is voor de wijk, en er is ook nog geen ander initiatief besproken. Het college van B&W stemt er daarom mee in om ZOwonen een terugvalgarantie te bieden, als blijkt dat ZOwonen op deze locatie geen woningen kan realiseren.

Informatie: Nadine Nievergeld
Tel: 14 046 
e-mail: nadine.nievergeld@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.