Besluitenlijst week 49 - 2021

Vastgesteld 14 december 2021

Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste)

Het college van B&W besluit tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste) aan de heer J.E.G. Bergers uit Grevenbicht.

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 06-38165814
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vaststellen samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 2022 met de gemeenten Stein en Beek

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek werkt aan een succesvolle aanpak van meervoudige problematiek, criminaliteit en ernstige overlast. Dit soort ingewikkelde casuïstiek vraagt om een integrale aanpak waarbij ketenpartners uit gemeentelijk-, justitieel- en zorgdomein de handen ineen slaan. In het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek wordt met de gemeenten Stein en Beek samengewerkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten die jaarlijks worden vastgelegd.

Informatie: Erik Duijf
Tel: 046-4777585 
e-mail: erik.duijf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Nadere regels Bekostiging Leerlingenvervoer Gemeente Sittard-Geleen 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de ‘nadere regels Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2022’. Hierin worden zaken die in de verordening zijn genoemd verder ingevuld. Afspraken, regels en mogelijkheden voor de bekostiging van leerlingenvervoer zijn verder uitgewerkt. Het doel van leerlingenvervoer is ouders en verzorgers financieel te ondersteunen in de kosten als hun kind gebruik maakt van leerlingenvervoer. Soms is de afstand naar de school groot of kan het kind door zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Dan kan leerlingenvervoer een oplossing zijn.

Informatie: Lizbeth Steinbach
Tel: 046 4777097
e-mail: lizbeth.steinbach@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Realisatieovereenkomst voor “Middengebied deelplan C''

Het college van B&W is akkoord gegaan met de realisatieovereenkomst deelplan C van De Haese. Na ondertekening zal gestart worden met de voorbereiding van de bouw van 280 woningen in het gebied.

Informatie: Kevin Hendrixz
Tel: 06-15535366
e-mail: kevin.hendrix@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vaststelling bestemmingsplan ‘Driehoek Rijksweg Zuid - Middenweg' (Sittard)

Het college van B&W legt het bestemmingsplan ‘Driehoek Rijksweg Zuid – Middenweg’ (Sittard) ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op vastleggen van de feitelijke situatie binnen het plangebied. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 september tot 14 oktober 2021 ter visie gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast wordt het bestemmingsplan bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van beroep vangt aan de dag na bekendmaking van het bestemmingsplan. Deze termijn wordt eveneens in het besluit bekendgemaakt.

Informatie: Rob Driessen
Tel:  046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidiëring stichting Myouthic ten behoeve van het muziekonderwijs 2022

Het college van B&W heeft besloten een subsidie van 176.000 euro toe te kennen aan Stichting Myouthic. Myouthic krijgt de subsidie om, zoals sinds september 2020 het geval is, haar coördinerende rol tussen muziekdocenten en particuliere leerlingen en leerlingen van muziekverenigingen uit te voeren. Daarnaast heeft het college ingestemd met een verruiming van de voorwaarden waaronder lesgeldsubsidie wordt verstrekt aan leerlingen verbonden aan de muziekverenigingen. De lesgeldsubsidie wordt verruimd van maximaal 18 jaar naar 20 jaar en er is geen begrenzing aan het te behalen muzikaal niveau. Met beide maatregelen worden leerlingen gestimuleerd langer muzieklessen te volgen.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 06-21213500
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidieverlening 2022 van de Sportstichting Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten om voor 2022 een subsidie van € 4.954.195 toe te kennen aan de Sportstichting Sittard-Geleen. De subsidie is bedoeld voor het beheren en onderhouden van de 52 sportaccommodaties in de gemeente Sittard-Geleen. Dit zijn sportaccommodaties, binnen (sporthallen en gymzalen) en buiten (sportvelden) en het zwembad De Nieuwe Hateboer. Met het beheer en onderhoud zorgt de Sportstichting dat op deze locaties goed en -in verband met corona- veilig gesport kan worden.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel: 06-18999723
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Afhandeling brief ex art 43 RVO inzake de Sint Joepmarkt editie 2022

De fractie gob heeft vragen gesteld inzake de St. Joep markt Sittard 2022. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jure Alajbeg
Tel: 06-52733004
e-mail: jure.alajbeg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2020

Het college heeft kennis genomen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 en legt dit ter informatie voor aan de gemeenteraad en de Wmo raad. De cliënten waren in 2020 iets minder goed op de hoogte waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, 75% in 2020 tegen 79% in 2019. Vanwege corona is het Wmo adviescentrum twee keer periodiek gesloten en werd vaker online contact gezocht met de cliënten. Het merendeel (86%) van de respondenten is (zeer) tevreden over de ontvangen cliëntondersteuning. De kwaliteit van deze ondersteuning wordt, net als in 2019, als (zeer) goed ervaren door 85% van de respondenten. Toch is een kwart van de cliënten niet bekend met het gebruik van cliëntondersteuning. 

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

P&C-cyclus 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de inrichting en de planning van de P&C-cyclus 2022 en het voorstel ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In dit voorstel zijn de termijnen uitgewerkt voor de vaststelling van de jaarrekening 2021, de 4 tussentijdse rapportages 2022, de kadernota 2022-2026, de begroting 2023 en het voorstel tarieven en belastingen 2023 door college en raad.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel: 06-52691566
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Wensen en bedenkingen herontwikkeling DSM-torens Poststraat te Sittard

Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief om het bestaande kantoor (zuidtoren) aan de Poststraat te ontwikkelen tot 220 studentenstudio’s en 40 appartementen voor expats met (gemeenschappelijke) voorzieningen. Het college stelt de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen over dit initiatief aan het college kenbaar te maken voorafgaand aan besluitvorming door het college.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046-4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.