Besluitenlijst week 50 - 2021

Vastgesteld  21 december 2021

B&W 09-11

Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste)

Het college van B&W besluit tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste) aan mevrouw H.L.M.P. Lensen-Hausmans uit Limbricht.

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 06-38165814 
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake opvang vluchtelingen

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over opvang aan vluchtelingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Noortje Kramer
Tel:  046-4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen 

Overdragen eigendom tuinhuisjes Oostelijke Schootsvelden aan de volkstuinvereniging Sittard en de Wijngaard Fort Sanderbout

De gemeente draagt het eigendom van de tuinhuisjes op de Oostelijke Schootsvelden over aan de Volkstuinvereniging Sittard en de Wijngaard Fort Sanderbout.

Informatie: Raymond Dumont
Tel: 06-53318029 
e-mail: raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwerpbestemmingsplan ‘ALDI Geleen’

Het college van Burgemeester en Wethouders stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘ALDI Geleen’. Middels dit bestemmingsplan wordt de vestiging van een supermarkt (vorm van detailhandel) planologisch-juridisch geregeld. Dit bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de gevestigde supermarkt en staat andere vormen van detailhandel (alles behalve ‘supermarkt’) ook in de toekomst niet meer toe. Voor de uitbreiding van de supermarkt is reeds een vergunning verleend.

Informatie: Bart Dings
Tel: 046-4778615
e-mail: bart.dings@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake kapvergunning van oude bomen uit 1931 in het Mauritspark Geleen

De Fractie Klein heeft vragen gesteld over de aanvraag kapvergunning van oude bomen uit 1931 in het Mauritspark Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bert Pex
Tel: 06-46317077 
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verzoek 7 gemeenten om lidmaatschap G40

Het college besluit het advies van DB van G40 te volgen en niet uit te breiden met de door 7 steden gevraagde toetreding tot het G40-netwerk.

Informatie: Jordy Geurts
Tel:  06-38919755
e-mail: jordy.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex art 43 RvO inzake een permanent gedenkteken voor straatmuzikant Remco van de Vorst

De fractie CDA heeft vragen gesteld over een permanent gedenkteken voor straatmuzikant Remco van de Vorst. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 06-21213500
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verlenging Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen

Het college van B&W besluit in te stemmen met voortzetting van de subsidieregeling 'Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater' voor de periode 2022-2023 en hiertoe een budget beschikbaar te stellen van maximaal € 185.000,-- geldend voor de gehele looptijd van de regeling.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 06-46316859 
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake najaarsrapportage 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de najaarsrapportage 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg. Met de memo wordt beoogd de raad te informeren over de gerealiseerde dienstverlening bij Kredietbank Limburg, afgezet tegen de prognose in de 1e begrotingswijziging 2021.

Informatie: Martine Moonen
Tel:  06-15076162
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.