Besluitenlijst week 51 - 2021

Vastgesteld 11 januari 2022

B&W 14-12-2021

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022

Het college van B&W heeft het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 vastgesteld. Hierin is vastgelegd welke aanvragen van schoolbesturen om vergoeding van kosten van voorzieningen in huisvesting zijn goedgekeurd, en welke aanvragen zijn afgewezen. De volgende voorzieningen zijn goedgekeurd en opgenomen op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022:

  • Huur tijdelijke aanvullende huisvesting OBS de Duizendpoot Zuid, ad € 51.195,00.
  • Uitbreiding BS ’t Heuvelke met twee groepsruimten, ad € 497.089,39.
  • Uitbreiding BS de Leeuwerik met twee groepsruimten, ad € 455.272,89.
  • Inpandige aanpassing kinderopvang De Rode Loper (MIK/PIW) ten behoeve van uitbreiding BS Leyenbroek met vier groepsruimten, ad € 375.000,00.

De volgende voorzieningen zijn afgewezen en opgenomen op het Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022:

  • Permanente uitbreiding en functionele aanpassing van OBS de Duizendpoot Zuid.
  • Uitbreiding van BS de Lemborgh. 
  • Vergoeding kosten herstel constructiefout Graaf Huyn College.

Informatie:Ronald Suykerbuyk
Tel: 046-47777657
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het Haantje van Buchten symbool voor project Bottleneck

De fractie gob heeft vragen gesteld over het Haantje van Buchten symbool voor project Bottleneck. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bert Pex
Tel: 06-46317077
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Bindend adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

Het college van B&W heeft het raadsvoorstel ‘bindend adviesrecht gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vastgesteld. Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bindend adviesrecht zal bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de huidige verklaring van geen bedenkingen (VVGB) gaan vervangen.

Informatie: Yur Bartelink
Tel: 06-38919767 
e-mail: yur.bartelink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex art 43 RVO inzake zelfbewoning

De fractie gob heeft vragen gesteld over zelfbewoning. Deze vragen gaan over de mogelijkheden van een zelfbewoningsplicht, zodat woningen niet worden opgekocht door investeerders. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Sil Bracke
Tel: 06-21502486
e-mail: sil.bracke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Regeling hybride werken gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft de regeling hybride werken gemeente Sittard-Geleen vastgesteld.

Informatie: Barbara Mehlkop
Tel: 06-15556879 
e-mail: barbara.mehlkop@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Aanwijzing toezichthouder rechtmatigheid Wmo

Het college van B&W heeft besloten vanaf 1 januari 2022 een toezichthouder Wmo aan te stellen binnen team Zorg. Een toezichthouder Wmo houdt toezicht op de dienstverlening van de Wmo zodat fraude voorkomen of aangepakt wordt. Dit komt de kwaliteit van de Wmo dienstverlening ten goede.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728 
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Stimuleringsregeling maatregelen klimaatadaptatie 2022 – 2025

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Inwoners kunnen op verschillende manieren aan de slag om hun omgeving klimaatbestendig te maken. Het college van B&W heeft daarom de subsidieregeling 'Stimuleringsregeling Maatregelen Klimaatadaptatie 2022 - 2025’ vastgesteld voor de periode 2022-2025. Hiervoor is maximaal € 200.000,- beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor inwoners die hun omgeving klimaatbestendig willen maken met de aanleg van een groendak, een groene gevel en/of een waterkerend schot. De eerste twee zorgen voor minder wateroverlast, minder hitte, dragen bij aan energiebesparing, leiden tot hogere biodiversiteit en een groenere omgeving. Het waterkerende schot is juist bedoeld om mensen weerbaarder te maken bij wateroverlast. Met de subsidie wil de gemeente mensen stimuleren schade aan hun eigen pand zoveel mogelijk te beperken

Informatie: Marc Strookman
Tel:14046 
e-mail: marc.strookman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Wmo ontwikkelingen voor HO en dagbesteding eind 2021

Door de sterk gestegen vraag naar huishoudelijke ondersteuning, corona en personeelsgebrek bij de aanbieders wordt de huishoudelijke hulp tijdelijk afgeschaald. Als gevolg van corona worden de dagbestedingslocaties van Zuyderland tijdelijk gesloten. De gemeenteraad wordt via de raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728 
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Treasurybesluit versie 2021 gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W stemt in met het treasurybesluit versie 2021. Daarmee is het treasurybesluit uit 2015 geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving, de actuele verordening ex artikel 212 Gemeentewet en de collegebesluiten ‘Inrichting concern control en financiën’ en ‘Aanpassing management- en sturingsmodel’.

Informatie: Mart Stevens
Tel: 046 4778040
e-mail: mart.stevens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake Het Groene Net Zuid

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Het Groene Net Zuid.

Informatie: Anne van Dun
Tel: 06-28313862 
e-mail: anne.vandun@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.