Besluitenlijst week 5 - 2021

Vastgesteld 9 februari 2021

Nieuw aanwijzingsbesluit voor de directeur publieke gezondheid van de GGD vaststellen

Het college van B&W besluit de directeur publieke gezondheid van de GGD aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang alsmede artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid. Ook besluit het college om het voorgaande aanwijzingsbesluit (d.d. 9 maart 2018) van de directeur publieke gezondheid in te trekken.

Informatie: Nicole Offermans    
Tel: 046 4777453
e-mail: nicole.offermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft de vragen van de fractie gob beantwoord over het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen. In het antwoord geeft het college aan dat er verschillende opties bekeken worden, vooralsnog worden de aanslagen reclamebelasting voor 2021 niet opgelegd. Ondernemers hoeven geen precarioheffing te betalen over de maanden dat de horeca gesloten is.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Bestemmingsplan "Verlegging gasleiding afrit A2 Born"

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “BPGasleidingA2Born” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het
bestemmingsplan heeft betrekking op het verleggen van een klein deel van de gasleiding ten westen van de afrit van de A2 in zuidelijke richting ter hoogte van Born. 

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Veegbestemmingsplan 2021- Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten om de procedure voor het “Veegbestemmingsplan 2021 –  Sittard-Geleen” op te starten. Het veegbestemmingsplan heeft betrekking op aanpassingen van diverse geldende bestemmingsplannen. 

Informatie: Erik Eussen    
Tel: 046 4777777
e-mail: erik.eussen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidie Partners in Welzijn

Het college van B&W heeft besloten aan Partners in Welzijn (PIW) als lokale welzijnsorganisatie subsidie te verlenen voor haar reguliere activiteiten in 2021. Het college heeft PIW opdracht gegeven om in 2021 te investeren in het bieden van hulp en ondersteuning bij de gevolgen van de covid-19 pandemie, het jongerenwerk, de samenwerking met MEE, de interne samenwerking van de diverse werkmaatschappijen binnen PIW, de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners, preventie van problemen en digitale dienstverlening. Daarnaast heeft het college besloten om subsidie te verlenen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2021. Het CJG verleent opvoedondersteuning en hulp bij opvoedproblemen door de website opvoedenin046.nl en praktijkondersteuners jeugd voor huisartsen. Tenslotte heeft het college besloten om subsidie te verlenen voor de inzet van preventieve ambulante groepen die jeugdigen helpen als hun ouders psychiatrische problemen hebben of verslaafd zijn en die jeugdigen helpen als zij problemen ervaren bij de overgang van he primair naar het voortgezet onderwijs. 

Informatie: Marcel Kretzers    
Tel: 046 4777684
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

Bezwaarprocedure BUIG 2019

Het college van B&W is in 2018 in bezwaar gegaan tegen de hoogte van de BUIG (het budget voor ondersteuning in levensonderhoud en participatie). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per beschikking van 15 december 2020 het bezwaar ongegrond verklaard. Het college heeft, op grond van de afwijzing in beroep dat eerder werd ingesteld door andere gemeenten, besloten van verdere rechtsgang af te zien.

Informatie: Lisette van de Gazelle    
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

Om ouders die door de Kinderopvangtoeslag affaire zijn gedupeerd te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat we ouders kunnen bereiken. De Belastingdienst/Toeslagen heeft het college van B&W een machtiging tot gegevensuitwisseling verleend om namens de Belastingdienst/Toeslagen contact op te nemen met de gedupeerden woonachtig in de gemeente. Dit met als doel hen te wijzen op de mogelijkheid van gemeentelijke hulpverlening. Hiermee is het college akkoord gegaan.

Informatie: Anouk Harle    
Tel: 046 4777777
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Onderwijsachterstandenbeleid 2021

Het onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om kinderen die een onderwijsachterstand hebben, of het risico lopen een onderwijsachterstand te krijgen, extra aandacht te geven. Dit doen we door peuters voorschoolse educatie aan te bieden en in het basisonderwijs extra
activiteiten uit te voeren zodat kinderen hun achterstand kunnen inlopen. Het college van B&W heeft besloten aan MIK Kinderopvang, Spelenderwijs, Kindante en Triade subsidie te verlenen om deze activiteiten uit te voeren.

Informatie: Marjon van der Leeuw    
Tel: 046 4778820
e-mail: marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Afwegingskader en zoekgebieden grootschalige opwek zonne- en windenergie gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W stemt in met het afwegingskader voor de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie en met de zoekgebieden, waarin wordt onderzocht waar windmolens en zonneparken kunnen komen en hoeveel elektriciteit die opleveren. Het College stemt ook in met het bod van Sittard-Geleen voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg. In dat bod staat dat Sittard-Geleen met de aanleg van zonne- en windparken tot en met 2030 0,35 Terawattuur kan  bijdragen aan de totale opwek in Zuid-Limburg. Voor heel Nederland is tot en met 2030 minimaal 35 Terawattuur nodig. Om te komen tot het afwegingskader is een enquête gehouden en zijn bijeenkomsten geweest, zodat inwoners en belangenorganisaties konden reageren op de vraag waar volgens hen zonneparken en windmolens het beste kunnen komen in Sittard-Geleen. Die reacties zijn gebruikt voor dit afwegingskader en worden nadat de gemeenteraad erover heeft besloten, bekend gemaakt.

Informatie: Kees Blankers
Tel: 046 4777691
e-mail: kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.