Besluitenlijst week 6 - 2021

Vastgesteld 22 februari 2021


Algemene Ledenvergadering VNG

Het college van B&W stemt in met de voorstellen van het VNG bestuur die met name betrekking hebben op:

  • De activiteiten en de begroting van de VNG in 2021;
  • het vergroten van digitale veiligheid;
  • meer rijksmiddelen voor gemeenten.

Bij dit laatste gaat het er in de kern om dat het geld dat gemeenten van het rijk krijgen voor het uitvoeren van taken volstrekt te weinig is. In 2019 bedroeg het verschil tussen kosten voor gemeenten en geld dat het rijk beschikbaar stelt ruim 1,7 miljard. Dit leidde bij gemeenten tot noodgedwongen lastenverhogingen voor inwoners en ondernemers.

Informatie: Denis Crompvoets    
Tel: 046 4778600
e-mail: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Hans Verheijen

Handelingsperspectief Carnaval 2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van het handelingskader carnaval. Het komt erop neer dat met de bestaande handhavingsmogelijkheden kan worden opgetreden als carnavalisten onverhoopt de grenzen van de lockdownmaatregelen uit het oog dreigen te verliezen.

Informatie: Bruce Janssen    
Tel: 046 4778481
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake (Corona) Ondersteuning ondernemers

De DNA fractie heeft vragen gesteld over (Corona) Ondersteuning ondernemers. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marion Mulkens    
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voortgang herbestemming DaCapo-college Born

De gob fractie heeft vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang en de participatie van omwonenden bij de herbestemming van de locatie. Ook is gevraagd naar het voorkomen van verloedering zolang er nog geen herontwikkeling plaatsvindt. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. Het college geeft aan dat naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 met omwonenden het gesprek wordt aangegaan over scenario’s van herontwikkeling. Om verloedering te voorkomen is de locatie in het reguliere onderhoudsprogramma opgenomen. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rob Driessen    
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Uitgifte bedrijven- en kantorenlocaties gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten om ten behoeve van de nog op te stellen financiële stukken uit te gaan van gemiddeld 1,9 hectare verkochte bedrijventerreinen de komende drie jaar. Die aanname is gebaseerd op de gegevens van de Provincie over bedrijfs- en kantoorterreinen.

Informatie: Wil Hamers    
Tel: 046 4778504
e-mail: wil.hamers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Toekomstvisie 2030

Het college van B&W heeft met enthousiasme kennis genomen van de Toekomstvisie 2030 en vastgesteld als richtinggevend kader voor toekomstig beleid en de begroting 2022 en volgende.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Bestemmingsplan "Schootsvelden Noord"

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “Schootsvelden Noord” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Haspelsestraat, Odasingel, Paardestraat en de Dominicanenwal. Er zijn met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan door één direct omwonende zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben in de totale belangenafweging niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de aanleg van glasvezel in de gemeente Sittard-Geleen

De gob fractie heeft vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in de gemeente Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Jessy Beckers    
Tel: 046 477777
e-mail: jessy.beckers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake ophalen gescheiden afval centrum Sittard

Het college van B&W heeft de schriftelijke raadsvragen van de PvdA fractie over het ophalen van gescheiden afval in het centrum van Sittard beantwoord. Het college geeft inzicht in het beleid van andere gemeenten. De antwoordbrief wordt aan de fractie toegezonden.

Informatie: Eva Wijnen    
Tel: 046 4777777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Actualisatie samenwerkingsdocumenten Vidar

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad toestemming om de bestaande centrumregeling Participatiebedrijf 2020 op een aantal punten te wijzigen en deze daarna onder de naam centrumregeling Vidar 2020 vast te stellen.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Deelname aan de lokale lastenmeter

Naar aanleiding van de raadsmotie van 12 november 2020 over de lokale lastenmeter heeft het college van B&W besloten om deze lokale lastenmeter aan te schaffen. Inwoners en bedrijven krijgen hiermee inzicht in de gevolgen van wijze waarop de gemeentelijke belastingen worden berekend.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2020

Het college van B&W heeft het uittreksel van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2020 en BRP Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) ondertekend en conform de verplichting uit de Wet Basisregistratie Personen verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens. Na toezending van de getekende uittreksels voldoet de gemeente aan haar verplichting ingevolge de Wet basisregistratie personen en de regeling Basisregistratie Personen.

Informatie: Miriam Schoenmakers    
Tel: 046 4778148
e-mail: miriam.schoenmakers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Concept jaarrekening 2019-2020 Vixia GR

Het college van B&W legt de concept jaarrekening van de GR Vixia over 2019 en 2020 voor aan de gemeenteraad en vraagt om een zienswijze hierop.

Informatie: Audrey Cortlever    
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.