Besluitenlijst week 8 - 2021

Vastgesteld 2 maart 2021

Aanvraag van een bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in de gemaakte kosten van het opsporen en ruimen van explosieven een bijdrage van de rijksoverheid aan te vragen van 68% van de kosten.

Informatie: Hans Hoogers    
Tel: 046 4778144
e-mail: hans.hoogers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘aanpak relschoppers Geleen’

De VVD fractie heeft vragen gesteld over de aanpak van relschoppers in Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rick Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Ontwikkeling meest noordelijke vlek Holtum Noord III (vlek Puts) en in de plaats treden van Leeyen Vastgoed BV voor Nouvelle Terre BV/Puts

Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van Leeyen Vastgoed BV om het bestemmingsplan Holtum Noord III en het exploitatieplan Holtum Noord III, 1e herziening te herzien en om de planologische procedure voor het wijzigen van het bestemmingplan voor de meest noordelijke vlek op Holtum Noord te starten.

Informatie: Bert Pex    
Tel: 046 4778670
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de voorgenomen oprichting van de deelinrichting “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de site Chemelot

De gob fractie heeft vragen gesteld over de voorgenomen oprichting van de deelinrichting “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de site Chemelot. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rob Driessen    
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stageplekken MBO

Fractie Klein heeft vragen gesteld naar aanleiding van de motie stageplekken MBO d.d. 12 november 2020. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Desiree Koopmans    
Tel: 046 4777777
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Versterking lokale culturele infrastructuur als gevolg van corona

Het college stemt in met het ondersteunen en versterken van lokale culturele organisaties en verenigingen als gevolg van de coronapandemie. Dat gebeurt aan de hand van vier sporen, die in een nader uit te werken plan worden omschreven. Eén van de sporen/maatregelen is om aan de amateurkunstensector eenmalig een subsidie van € 1.000 te verstrekken. De financiële consequenties van de maatregelen komen ten laste van de middelen die beschikbaar zijn voor de bestrijding van de effecten van corona.

Informatie: Jan Miltenburg    
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Concept Subsidieregeling evenementen gemeente Sittard-Geleen 2022

In 2019 is het evenementenbeleid van de gemeente geëvalueerd. Het college van B&W heeft op basis van de aanbevelingen in concept een herziene subsidieregeling evenementen opgesteld. Het herziene subsidiebeleid, dat uitgaat van de bestaande financiële middelen, is gebundeld en daardoor transparanter en biedt meer ruimte voor nieuwe (lokale) initiatieven. Het college bespreekt de concept subsidieregeling op 1 april 2021 met de raadsronde. Eventuele opmerkingen vanuit de ronde worden verwerkt en indien noodzakelijk opnieuw in de ronde gebracht voor definitieve vaststelling van de regeling door het college. De herziene subsidieregeling treedt op 1 januari 2022 in werking.

Informatie: Job Brouwers / Katarina Boels    
Tel: 046 4777686
e-mail: job.brouwers@sittard-geleen.nl / katarina.boels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Afhandeling motie “(Digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen” d.d. 11/12 november 2020

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11/12 november 2020 een motie aangenomen inzake een meldpunt voor verenigingen en stichtingen (i.r.t. corona). Deze motie is door het college van B&W  in behandeling genomen en de gemeenteraad is per brief van de afhandeling in kennis gesteld.

Informatie: Lieke Alberts    
Tel: 046 4777777
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake afhandeling motie “ontmoetingsplek veteranen”

In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11/12 november 2020 is (bijgevoegde) motie aangenomen inzake een onderzoek naar de behoefte van veteranen naar een ontmoetingsplek. De gemeenteraad is per brief van de afhandeling van deze motie in kennis gesteld.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands    
Tel: 046 4777740
e-mail: miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Exploitatieovereenkomst Het Anker 2021-2024

De gemeente is samen met Het Anker een nieuwe tijdelijke overeenkomst overeengekomen voor de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de sportvoorzieningen en het zwembad Het Anker voor de periode van 2021-2024. Het Anker zal ook een rol vervullen richting gebruikers en verenigingen tijdens de verbouwingsfase van Glanerbrook. Met de tijdelijke continuering van de huidige exploitatie bij Het Anker willen we voorzien in voldoende zwemwater voor de verenigingen en andere gebruikers in deze verbouwingsfase.

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777730
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers 

Aanvulling op addendum bij huurovereenkomst De Nieuwe Hateboer

De gemeente is samen met de Sportstichting een tijdelijke verlenging van de huur, exploitatie en beheer overeengekomen voor het zwembad De Nieuwe Hateboer. Onder andere met deze tijdelijke continuering van de huidige exploitatie bij de Nieuwe Hateboer willen we voorzien in voldoende zwemwater voor de verenigingen en andere gebruikers totdat de vernieuwde centrale sport- en zwemvoorziening op Glanerbrook is gerealiseerd. Met de verlenging is het mogelijke gebruik tot en met 2024 geregeld, maar voor De Nieuwe Hateboer zal het gebruik nu nog enkel voor het jaar 2021 gegarandeerd zijn, aangezien er nu nog geen duidelijkheid is over de vermarkting van het terrein waarop De Nieuwe Hateboer ligt.

Informatie: Regine Adriaanse    
Tel: 046 4777730
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers 

Auditjaarplan 2021

Jaarlijks maakt het college een planning voor onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Die planning is uitgewerkt in het auditplan 2021. Het college heeft dit auditplan vastgesteld. Ter afstemming met hun eigen controlewerkzaamheden ontvangen de rekenkamer en de accountant ook een exemplaar van het auditplan 2021.

Informatie: Sebastiaan Smeets    
Tel: 046 4778410
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Factsheets BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van factsheets van BsGW en informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. De factsheets geven visuele informatie over de uitvoerings- en proceskosten van de BsGW.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

3e kwartaal bestuursrapportage 2020 BsGW

Het college van B&W  heeft kennisgenomen van de 3e kwartaal 2020 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van het ter kennisname memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 3e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van € 992.000 gerapporteerd. Volgens de laatste doorrekeningen zal het resultaat van 2020 uitkomen op een negatief resultaat van € 2,1 mln. Hiervan wordt € 1,5 mln. veroorzaakt door Coronamaatregelen, € 0,7 mln. door hogere proceskosten en er zijn € 0,1 mln. lagere kosten in de reguliere bedrijfsvoering.

Informatie: Joline Gilissen    
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RvO inzake LED verlichting: verduurzaming sportaccommodaties

De CDA fractie heeft vragen gesteld over LED verlichting en verduurzaming sportaccommodaties. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Martijn Nijwening
Tel: 046 4777777
e-mail: martijn.nijwening@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Afhandeling brief ex artikel 43 RvO inzake schuldhulpverlening kleine zelfstandigen

De Stadspartij heeft vragen gesteld over schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Martine Moonen    
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vierde kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

Iedere kwartaal ontvangt de gemeenteraad een rapportage over het Sociaal Domein. Deze rapportage wordt sinds 2016 opgesteld en geeft inzicht in de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Hierdoor ontstaat er onder andere inzicht in hoeveel kinderen jeugdhulp ontvangen, hoeveel inwoners gebruik maken van de bijzondere bijstand en van bijvoorbeeld Wmo ondersteuning.

Informatie: Rian van Loon    
Tel: 046 4778847
e-maill: rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Buhler, Leon Geilen en Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.