Besluitenlijst week 9 - 2021

Vastgesteld 9 maart 2021

Vragen ex artikel 43 RVO inzake informatievoorziening COVID-19 Gemeente Sittard-Geleen

De D66 fractie heeft vragen gesteld over de informatievoorziening COVID-19 Gemeente Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bruce Janssen    
Tel: 046 4778481
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Voorbereidingsbesluit Middengebied-Noord

Het college van B&W besluit de raad voor te stellen te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het Middengebied Noord. Dat gebied wordt globaal begrensd door De Middenweg, de spoorlijn Sittard-Heerlen, de Rijksweg Noord te Geleen en een denkbeeldige lijn op ca. 160 meter ten noorden van het Janskamperpark in Geleen. Het college stelt tevens aan de raad voor om te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt.

Informatie: Roel Friesen    
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Nota grondbeleid 2021

Het college heeft besloten de Nota grondbeleid 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Informatie: Rob van der Loo    
Tel: 046 4777064
e-mail: rob.vanderloo@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Beleid en programma Leren en Ontwikkelen

Het college van B&W heeft nadat de OR zijn instemming hieraan heeft gegeven het beleid Leren en Ontwikkelen en het bijbehorende opleidingsprogramma vastgesteld en heeft besloten jaarlijks een extra budget ter beschikking te stellen van € 270.000 voor organisatieontwikkeling voor de periode 2021-2024 (4x € 270.000 = € 1.080.000).
     
Informatie: Corine Buytendijk    
Tel: 046 4777777
e-mail: corine.buytendijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Planschade locatie Wilhelminastraat 30-30a te Sittard

(B&W 01-09-2020)
Het college neemt kennis van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 13 februari 2020 alsmede van het nadere planschade-advies van de SAOZ van juni 2020. Tevens wordt besloten de risicoreservering van de planschadevergoeding te verhogen naar 100%.
       
Informatie: Hans Giesen
Tel: 046 4778738 
e-mail: hans.giesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Plan van aanpak basisvaardigheden 2020-2024 Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het Plan van aanpak basisvaardigheden 2020-2024 Zuid-Limburg. Met de brief wordt beoogd het Plan van aanpak ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit Plan van aanpak is opgesteld in samenwerking met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, Stichting Lezen en Schrijven en het VISTA College. Het Plan van aanpak biedt voor de 16 gemeenten de basis om inwoners te helpen hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden te verbeteren, om zo volwaardig mee te doen op het werk en in hun privéleven.

Informatie: Maurice Leenders    
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Lokaal deltaplan jongeren

De PvdA fractie heeft vragen gesteld over een “Lokaal deltaplan jongeren naar aanleiding van de covid-19 problematiek”. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marcel Kretzers    
Tel: 046 4777682
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake problemen in de jeugdzorg

De PVV fractie heeft vragen gesteld over Problemen in de jeugdzorg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Suzan Rosenke    
Tel: 046 4777838
e-mail: suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim schmitz

Lastenverlichting ondernemers corona 2021 - reclamebelasting en precariobelasting

Als een vorm van morele steun aan de ondernemers in deze bizarre tijd van corona heeft het college van B&W besloten om de raad voor te stellen voor 2021 geen reclamebelasting en precariobelasting voor terrassen te heffen.

Informatie: John Janssens    
Tel: 046 4777745
e-mail: john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.