Besluitenlijst week 10 - 2022

Vastgesteld 15 maart 2022

Voorontwerpbestemmingsplan "President Kennedysingel 6"

Het college van B&W legt het voorontwerp van het bestemmingsplan "President Kennedysingel 6" voor inspraak gedurende zes weken ter inzage. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt bekendgemaakt met een publicatie in het Gemeenteblad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige Kwikfit-locatie aan de President Kennedysingel 6 te Sittard. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online viawww.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van de inspraak wordt het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college van B&W.

Informatie: Roel Friesen
Tel:  06-22516706
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ontkoppelen van de prijs van stadswarmte van de gasprijs

De fractie gob heeft vragen gesteld over het ontkoppelen van de prijs van stadswarmte van de gasprijs. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rachelle Dohmen
Tel: 06-1522679
e-mail: rachelle.dohmen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake de startagenda NOVI-gebied Zuid-Limburg 2022

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de startagenda NOVIgebied Zuid-Limburg 2022. Met de brief wordt beoogd de Raad te informeren over de prioriteiten binnen het NOVI-gebied Zuid-Limburg voor 2022. En te zorgen voor een goede kennisoverdracht naar de raad over de verkiezingen heen.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Tel: 06-53228114
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Evaluatie herinrichting muziekonderwijs gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft een evaluatie gemaakt van de nieuwe vorm van muziekonderwijs. Deze evaluatie is afgestemd met de betrokken muziekverenigingen en Stichting Myouthic. Het evaluatierapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-28870365
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het verzamelen en vertellen van de verhalen van onze lokale geschiedenis

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het verzamelen en vertellen van de verhalen van onze lokale geschiedenis. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Annelieke Bergink
Tel: 06-55874474 
e-mail: annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Sloop mijn erfgoed

De fractie SPA (Samen Politiek Actief) heeft vragen gesteld over ‘'Sloop mijn erfgoed'. Het betreft vragen over objecten op het terrein van de voormalige staatsmijn Maurits. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marielle Roks
Tel: 06-15417315
e-mail: marielle.roks@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidieverlening hospice Bronnerhof in het kader van Huishoudelijke Ondersteuning

Het college van B&W verleent voor 2022 een subsidie van €5.892 aan hospice Bronnerhof. Het hospice krijgt de subsidie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het organiseren van huishoudelijke ondersteuning.

Informatie: Lieke Alberts
Tel: 06-38852567
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voorontwerp bestemmingsplan 'Burgemeester Damenpark en Glanerbrook'

Het college van B&W legt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Damenpark en Glanerbrook’ vanaf 14 maart 2022 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Burgemeester Damenpark en de vernieuwbouw van het sportcomplex Glanerbrook. Binnen deze inspraaktermijn kan iedereen een reactie indienen. Ook zal er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046-4778567 
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanvullende vragen op de aangenomen motie Witte Anjer Perkje van 10 november 2021

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft aanvullende vragen gesteld over de aangenomen motie Witte Anjer Perkje. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Diana Bouts
Tel: 046 4777468
e-mail: diana.bouts@sitard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beheerplannen openbare ruimte Sittard-Geleen 2021-2025

Het college van B&W heeft ingestemd met de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025.

Informatie: Ger Schrans
Tel: 06-29095855
e-mail: ger.schrans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Actuele stand van zaken privaatrechtelijke vorderingen

Het college van B&W besluit akkoord te gaan met de oninbaarheid van € 74.226 aan privaatrechtelijke vorderingen.

Informatie: Loek Moling
Tel: 06-34208789
e-mail: loek.moling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Convenant voorkoming uithuiszetting 2022 e.v.

Het college van B&W heeft ingestemd met ondertekening van het convenant voorkoming uithuiszetting 2022 e.v. Deze overeenkomst regelt dat alle betrokken partijen inspanningen verrichten om het aantal uithuiszettingen als gevolg van oplopende huurachterstanden te voorkomen. Daarnaast heeft het college kennis genomen van de raadsmemo over dit onderwerp en besloten deze memo aan te bieden aan de raad.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling ESF 2014-2020 (REACT-EU)

Gemeenten in Zuid-Limburg maken gezamenlijk gebruik van extra, vanwege Corona beschikbaar gestelde, Europese subsidiemogelijkheden om zo extra te kunnen investeren in arbeidsmarktprojecten. Het college van B&W besluit akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst die hiervoor nodig is tussen de gemeente Sittard-Geleen en Heerlen.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 06-66862833
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Subsidie MIK&PIWgroep 2022

Het college van B&W heeft besloten om aan de MIK&PIWgroep subsidie te verlenen voor Partners in Welzijn (PIW), Ecsplore, het Knooppunt Informele Zorg (KIZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De subsidie wordt verleend voor de reguliere basisdienstverlening en voor specifieke opgaven in 2022. Deze opgaven zijn:

  • De samenwerking tussen de verschillende onderdelen intensiveren.
  • Het versterken van de financiële redzaamheid van onze inwoners, het verlenen van ondersteuning bij achterstanden van jeugdigen als gevolg van corona, meer samenwerken met de gemeente vanuit het oogpunt van positieve gezondheid en de omgekeerde toets en bijdragen aan de ontwikkelpaden van de Toekomstvisie.
  • Ecsplore richt zich in 2022 naast de reguliere dienstverlening op de subsidie voor de aanpak “Kinderen op gezond gewicht”, e-sport, een nieuw aanbod voor de doelgroep 55+, het Preventieakkoord, het Sportakkoord en de aanpak voor leefstijlinterventies.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 06-21515180
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Andries Houtakkers en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.