Besluitenlijst week 11 - 2022

Vastgesteld 22 maart 2022

Oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Het college van B&W heeft kennis genomen van een voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s kenbaar te maken.

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 14 046 
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Intentieovereenkomst City Deal 'Slim maatwerk' Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten een intentieovereenkomst te ondertekenen voor het ontwikkelen van een City Deal ‘Slim maatwerk’. Deze City Deal wordt naar verwachting in de zomer gesloten samen met andere gemeenten, Rijksoverheid, bedrijven en andere organisaties. Zij gaan samen werken aan oplossingen die digitalisering en technologisering kunnen bieden om zelfstandig en op een gezonde manier in de eigen thuisomgeving te wonen en te leven. Deze City Deal wil vooral die mensen helpen waarvoor het niet mogelijk is om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en te leven, terwijl ze dat wel zouden willen.

Informatie: Marjolein Pauly
Tel:  06-36110364 
e-mail: marjolein.pauly@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voteren krediet aanschaf machines wijkbeheer gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W is akkoord met de aanschaf van drie geleasede machines en één nieuwe machine voor het beheer van de openbare ruimte. De totale investeringskosten bedragen € 215.000,-. De begrotingswijziging van de krediet-votering zal via de tweede programmarapportage aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Informatie: Diana Bouts
Tel:  046 4777468
e-mail: diana.bouts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verlengen samenwerking Expat Centre Maastricht Region

Besloten is tot het verlengen van de samenwerking met de gemeente Maastricht (Expat Centre Maastricht Region) m.b.t. de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van internationale kenniswerkers en hun familieleden. De verlenging vindt plaats conform de hiertoe afgesloten samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 december 2022 of zo mogelijk korter als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Informatie: Ilse Terpstra
Tel:  046 4778148
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Pilot coördinatie nazorg ex-gedetineerden

Het college heeft besloten om in te stemmen met een pilot voor een betere coördinatie van nazorg voor ex-gedetineerden. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Beek en Stein) werken samen via het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek voert de pilot uit tot 01 januari 2023.

Informatie: Kimberley Rosier
Tel: 06-28313864 
e-mail: kimberley.rosier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.