Besluitenlijst week 12 - 2022

Vastgesteld 29 maart 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Opvang vluchtelingen Oekraïne

De fracties GroenLinks, PUUR en SPA hebben elk afzonderlijk vragen gesteld over Opvang vluchtelingen Oekraïne. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrieven worden aan de fracties verzonden.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 046 4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Implementatie Harteveldt boeren Landschapsplan Middengebied Oost

Het college van B&W heeft besloten om 

  • Harteveldt-boeren toe te staan een proefgebied in te richten in het Landschapsplan voor twee jaar, met een evaluatie met de aanwonenden na een jaar. Voorwaarde is dat rekening gehouden wordt met bezwaren van de bewoners en het gebruik niet afwijkt van het huidige gebruik.
  • een proces in te gaan met Harteveldt-boeren en alle belanghebbenden om te komen tot een definitief plan waarin wensen van de buurt zo veel mogelijk worden mee genomen.
  • een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met de initiatiefnemers.

Informatie: Kevin Hendrix
Tel: 06-24090186
e-mail: kevin.hendrix@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake bomenkap Mauritspark

De fracties Lokaal Sittard-Geleen-Born en Samen Politiek Actief (SPA) hebben vragen gesteld over de bomenkap Mauritspark. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Bert Pex
Tel:  0646317077 
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake snellader Plusbus Sittard-Oost

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over een snellader voor de Plusbus in Sittard-Oost. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Erick Hildbrand
Tel: 06-18055521
e-mail: erick.hildebrand@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake ’Factsheet Wonen en Leven 2021’

Het college heeft besloten de gemeenteraad via een brief en een ‘Factsheet Wonen en Leven 2021’ te informeren over de huidige status van de ontwikkelingen die spelen op het gebied van wonen in onze gemeente.

Informatie: Nora Ritzen
Tel: 06-13126127
e-mail: nora.ritzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake proces bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over ex artikel 43 RVO inzake proces bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 06-38919760 
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Intentieovereenkomst Aanpak Wateroverlast in Einighausen en Limbricht

Het college van B&W heeft ingestemd met de Intentieovereenkomst Aanpak Wateroverlast in Einighausen en Limbricht tussen Waterschap Limburg en Gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Marc Strookman
Tel: 14 046 
e-mail: marc.strookman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Aantrekken financiering voor toekomstige grote investeringsuitgaven

Om het renterisico voor toekomstige grote investeringsuitgaven nu al af te dekken heeft het college van B&W besloten om langlopende leningen te gaan aantrekken.

Informatie: Mart Stevens
Tel: 046 4778040 
e-mail: mart.stevens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Beleidsregels giften Participatiewet 2022

Het college van B&W heeft de ‘Beleidsregels giften Participatiewet gemeente Sittard-Geleen 2022’ vastgesteld. In deze beleidsregels wordt geregeld wat mensen met bijstand mogen ontvangen aan giften of andere middelen van derden. Ook wordt aangegeven welke verplichtingen er gelden, over wanneer een gift wel of niet gemeld dient te worden. Daarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in de inwoners.

Informatie: Gerald Hoogeveen
Tel: 06-18575023 
e-mail: gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Eindverslag Project Spookburgers

Spookburgers zijn personen die zich bewust niet inschrijven in de Basisregistratie Personen en daarmee onder de radar van de overheid willen blijven. In 2020 en 2021 was er door het project Spookburgers extra aandacht voor deze problematiek. Een digitaal eindverslag van het project wordt toegezonden aan de gemeenteraad. Een aantal belangrijke onderdelen van het project wordt meegenomen in de structurele aanpak van spookburgers.

Informatie: Jo Vleugels
Tel: 14 046 
e-mail: jo.vleugels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Judith Buhler

Afronding masterplan Zitterd ReVisited (ZRS) en vervolgaanpak

Het college van B&W is akkoord gegaan met de afhechting van Zitterd ReVisited en keuzes voor vervolg 2025. De raad wordt naar aanleiding hiervan voorgesteld de zoekfunctie cultuur in kwadrant 3 en 4 los te laten maar wel vast te blijven houden aan de stedenbouwkundige randvoorwaarde voor wat betreft de zichtas tussen de Petruskerk en de kapel van het Frans klooster bij nieuwe ontwikkelingen in kwadrant 3 en 4.

Informatie: Marion Mulkens
Tel:  0654943350
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.