Besluitenlijst week 13 - 2022

Vastgesteld 5 april 2022

Brief aan gemeenteraad inzake ‘Stand van zaken enkele trajecten rondom veiligheid met betrekking tot industriecomplex Chemelot’

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van enkele trajecten rondom veiligheid met betrekking tot industriecomplex Chemelot.

Informatie:  Rick Alberts
Tel: 14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake tegenstrijdige maatregelen in stembureaus

De fractie PVV heeft vragen gesteld over ‘Tegenstrijdige maatregelen in stembureaus'. Het betreft vragen over de opsomming van de maatregelen die (kennelijk) op 14, 15 en 16 maart 2022 gingen gelden in de stembureaus, vermeld op de achterzijde van het stembiljet. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ilse Terpstra
Tel:  06-50827555
e-mail: ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Grondprijzenbrief

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de grondprijzenbrief 2022. De grondprijzenbrief geeft de financiële kaders aan die de gemeente gebruikt bij het berekenen van de grondwaarde die ingezet wordt bij grondexploitaties en ontwikkellocaties van woningen, kantoren en bedrijven.

Informatie: Rob van der Loo
Tel: 06-54370251
e-mail: rob.vanderloo@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verkoop perceel Rijksweg Noord 169 Geleen

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de verkoop van een perceel grond gelegen aan de Rijksweg Noord te Geleen ter hoogte van huisnummer 169, voor een verkoopprijs van  € 54.000,- k.k. Het perceel is onderdeel van een braakliggend terrein, de verkoop heeft als doel om in dit gebied woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.

Informatie: Mara Biermans
Tel: 06-15854986 
e-mail: mara.biermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Centralisatie voetbal op het Sportcomplex Het Anker

De raad heeft bij vaststelling van de ‘Businesscase nieuwe plannen Het Anker’ het college van B&W opdracht gegeven om in samenwerking met alle (toekomstige)verenigingen op Het Anker de voorliggende plannen uit te werken. Middels een schrijven gericht aan de beide voetbalverenigingen worden de betreffende verenigingen verzocht formeel te besluiten tot centralisatie van het voetbal c.q. tot een vergaande samenwerking over te gaan op het sportcomplex Het Anker. Zodra beide voetbalverenigingen hiermee instemmen zullen de vernieuwbouwplannen op het sportcomplex Het Anker verder vorm gegeven kunnen worden.

Informatie: Dré Biesmans
Tel: 046 4777710
e-mail: dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Evenementensubsidies 2022

Het college van B&W heeft besloten evenementensubsidies te verlenen aan evenementen in de gemeente Sittard-Geleen. Deze evenementen ontvangen een subsidie passend binnen de “Subsidieregeling evenementen gemeente Sittard-Geleen 2022” en dragen bij aan een vitale stad en haar centra.

Informatie: Katarina Boels
Tel: 06-11776744
e-mail: katarina.boels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Motie Stadspartij: Bescherming ‘Erfgoed gemeente Sittard-Geleen’

In de gemeenteraadsvergadering van 10 en 11 november 2021 heeft de raad een motie aangenomen over Bescherming ‘Erfgoed gemeente Sittard-Geleen’. Door middel van een brief wordt de raad door het college van B&W geïnformeerd over de motie, en daarmee is de motie afgehandeld.

Informatie: Marielle Roks
Tel: 06-15417315 
e-mail: marielle.roks@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Stopzetting gebruik voetbalaccommodatie Einighausen

Het college van B&W heeft besloten de huurrelatie met Sportstichting Sittard-Geleen voor sportcomplex Einighausen per 1 september 2023 op te zeggen. Het sportcomplex wordt gebruikt door Voetbalvereniging SVE. Het voorliggend besluit sluit aan bij de uitgangspunten van het accommodatiebeleid waarbij optimalisering van het gebruik van bestaande voorzieningen een belangrijke pijler is. Deze accommodatie wordt zeer beperkt gebruikt door de vereniging die ook zeer beperkt is qua omvang. Er zijn voldoende andere sportlocaties in de omgeving beschikbaar waar SVE gebruik van kan maken. SVE is hiervan in kennis gesteld. De Sportstichting wordt gevraagd om de gebruikersovereenkomst en de zorg voor het onderhoud aan het totale sportcomplex met de voetbalvereniging SVE per 1 september 2023 te beëindigen.

Informatie: Dré Biesmans
Tel: 046-4777710 
e-mail: dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake padelbanen

De fractie SPA heeft vragen gesteld over padelbanen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel: 06-18999723
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stand van zaken woonpilot Guttecoven

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de stand van zaken rond de woonpilot Guttecoven. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Sil Bracke
Tel: 06-21502486 
e-mail: sil.bracke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Nota parkeernormen in de praktijk

Het college van B&W stemt in met de toepassing van de parkeerplaatsverplichting en eventueel daarbij behorende afkoopregeling zoals opgenomen in de Nota parkeernormen en de Parkeerfondsverordening.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 06-39261983
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stijgende brandstofprijzen

De fractie SPA heeft vragen gesteld rondom de stijgende brandstofprijzen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.