Besluitenlijst week 14 - 2022

Vastgesteld 12 april 2022

Brief aan de Minister voor Klimaat & Energie inzake Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld-Noord

Het college van B&W heeft besloten de Minister voor Klimaat & Energie per brief te informeren over de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld-Noord. Met de brief wordt beoogd om in gesprek te gaan met de Minister voor Klimaat & Energie over de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld-Noord.

Informatie: Davy Pieters
Tel: 06-34174044
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Galfettigebouw Geleen centrum

Het college van B&W deelt de eigenaren van het Galfettigebouw mee dat momenteel geen gebruik gemaakt wordt van hun gebouw als het gaat om de tijdelijke huisvesting van gemeentelijke functies. Wel nodigt het college de eigenaren uit om met Stadslabs Sittard-Geleen mogelijkheden te verkennen gericht op het behoud van de Hema voor het centrum én het voorkomen van leegstand in het Galfettigebouw.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 06-29538454
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Pilot MKB-ondersteuningsinfrastructuur

Het college van B&W heeft besloten om deel te nemen aan de pilot ‘Duurzaam Ondernemen Zuid-Limburg’. Samen met de stichting Bedrijven Sittard-Geleen, Rabobank en Stadslabs wordt een aanpak ontwikkeld om op een zo direct mogelijke manier MKB-ondernemers te ondersteunen bij ontwikkelingen zoals de energietransitie, verduurzamen, circulair ondernemen, digitalisering en arbeidsmarkt.

Informatie: Bram Winantz
Tel: 06-43218681
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vitaliteit bevorderen door aanpassing doelen Individueel Keuze Budget (IKB)

De gemeente Sittard-Geleen wil een vitale organisatie zijn en stimuleert een gezonde leefstijl van haar medewerkers. Om sporten en fietsen financieel aantrekkelijker te maken wordt een regeling bedrijfsfitness in het Individueel Keuze Budget (IKB) opgenomen en komt er een (e-)bike leaseplan. Medewerkers kunnen door het IKB keuzes maken die gericht aansluiten bij hun werk en privésituatie. Daarmee geeft de gemeente invulling aan moderne arbeidsverhoudingen, waarin eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van medewerkers centraal staan.

Informatie: Corine Buytendijk
Tel:06-53573606
e-mail: corine.buytendijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake onveilige verkeerssituatie op de Heerlenerweg/Leyenbroekerweg in Sittard

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie op de Heerlenerweg/Leyenbroekerweg in Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Albert Goossens
Tel: 046-4778548
e-mail: albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.