Besluitenlijst week 15 - 2022

Vastgesteld 9 april 2022

Periodieke wijziging APV Sittard-Geleen (eenentwintigste wijziging)

Het college van B&W heeft ingestemd met de voorgestelde (eenentwintigste wijziging) van de Algemene Plaatselijke Verordening en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat de regelgeving die in de gemeente geldt. In deze verordening worden onder andere voorschriften gegeven op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de breedste zin van het woord. De wijziging bestaat onder andere uit het opnemen van een extra bevoegdheid van de burgemeester om gebouwen, niet zijnde een horeca-inrichting of seksinrichting, te sluiten als instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast worden er twee nieuwe artikelen opgenomen gericht op het tegengaan van misbruik van jeugdige prostitué(e)s.

Informatie: Mark Boesten
Tel: 046 4777704
e-mail: mark.boesten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarrekening Bouwgrondexploitatie 2021

Het college van B&W heeft de Jaarrekening Bouwgrondexploitatie 2021 vastgesteld. De jaarrekening van de bouwgrondexploitatie wordt onder geheimhouding aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatie: Wil Hamers
Tel: 046 4778504 
e-mail: wil.hamers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg. Met deze brief wordt beoogd de Raad te informeren over de afspraken die zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RESZL 1.0) en over de status en grondslag van deze afspraken. De RESZL 1.0 is eerder door de gemeenteraad van 27 mei 2021 vastgesteld en is daarom van belang voor het nieuwe collegeprogramma en de uitvoering daarvan.

Informatie: Davy Pieters
Tel: 06-34174044
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Uitvoering motie ‘Reanimatielessen op alle middelbare scholen in Sittard-Geleen’ ingediend tijdens de raadsvergadering van 11/12 november 2020

Tijdens de raadsvergadering van 11/12 november 2020 is een motie aangenomen over het structureel aanbieden van reanimatieonderwijs op middelbare scholen. In een brief aan de gemeenteraad wordt uitgelegd hoe uitvoering aan deze motie is gegeven.

Informatie: Myrthe Sterk
Tel: 06-34381081
e-mail: myrthe.sterk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Eenmalige energietoeslag 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met het verstrekken van de eenmalige energietoeslag van € 800 aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Dit is de uitwerking van het besluit van het kabinet om huishoudens met een laag inkomen eenmalig in 2022 tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Eindvaluatie pilot Werken aan de basis

In de periode juli 2019 t/m december 2021 is de pilot 'Werken aan de basis' uitgevoerd. Het college van B&W heeft kennis genomen van de eindevaluatie van de pilot en stemt ermee in dat de pilotaanpak niet in de huidige vorm wordt voortgezet.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 06-55862833 
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Uithuisplaatsingen kinderen van onder andere ouders toeslagenaffaire

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld rondom de uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Anouk Harle
Tel:  0627278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

1e rapportage 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de 1ste rapportage 2022 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 19 mei 2022.In deze rapportage geven wij inzicht in ontwikkelingen en/ of risico’s die nieuw zijn of afwijken van de begroting 2022. Daarnaast rapporteren wij over de voortgang op een aantal politiek relevante thema’s.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel:  06-52691566
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.