Besluitenlijst week 16 - 2022

Vastgesteld: 26 april 2022

Brief aan gemeenteraad inzake ‘Informatievideo project Hensplantages de wijk uit!’

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via een informatievideo te informeren over het project Hensplantages de wijk uit! Via dit project probeert de gemeente, samen met partners als de politie, Enexis en de woningcorporaties, diverse wijken in onze gemeente hennepvrij te maken en houden. Ook wil de gemeente inwoners bewust(er) maken van het brandgevaar van hennepkwekerijen.

Informatie: Freek Janssen
Tel: 14 046 
e-mail: freek.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Lidmaatschap Mayors for a drinkable Meuse  

Het college stemt in met het lidmaatschap van gemeente Sittard-Geleen aan het burgemeestersnetwerk Mayors for a drinkable Meuse. Dit netwerk zet zich in voor een schonere Maas met als uiteindelijk doel een drinkbare Maas.

Informatie: Desiree koopmans
Tel: 06 42101525
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Knopen Lopen (wandelroutenetwerk Zuid-Limburg)

Het college van B&W heeft besloten om Stichting VVV Zuid-Limburg als externe penvoerder te machtigen om de Europese aanbesteding te verzorgen inzake het project Knopen Lopen. Tevens stemt het college ermee in om hiervoor namens alle deelnemende gemeenten één set inkoopvoorwaarden te gebruiken en Stichting VVV Zuid-Limburg als penvoerder te vrijwaren van aansprakelijkheid.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 06-38690814 
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verzoek gemeente Amstelveen om toetreding tot G40

Het college heeft besloten om het advies van het dagelijks bestuur van stedennetwerk G40 op te volgen. Dit houdt in dat de gemeente Amstelveen mag toetreden tot het netwerk, waarin de 40 (middel)grote steden in ons land vertegenwoordigd zijn. De gemeente Sittard-Geleen is al vele jaren een vast lid van het G40 stedennetwerk.

Informatie: Jordy Geurts
Tel: 06-38919755 
e-mail: jordy.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Ontwerp bestemmingsplan ‘woning Keerweg 26, Buchten’

Het college van B&W legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘woning Keerweg 26, Buchten’ voor zienswijzen ter inzage voor een periode van zes weken. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel tussen de woningen aan de Keerweg 24 en 28 in Buchten. Het bestemmingsplan is vanaf eind april te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919 
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Regionaal jaarverslag leerplicht 2020-2021

Het college heeft het regionaal jaarverslag leerplicht 2020-2021 vastgesteld en stuurt dit ter kennisgeving aan de gemeenteraad.

Informatie: Gwen Penders
Tel:  0652733008
e-mail: gwen.penders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Besluit op bezwaarschrift Stichting Moveoo m.b.t. indexpercentage

Stichting Moveoo ontvangt jaarlijks een subsidie voor de financiering van activiteiten voor de Maatschappelijke Opvang in de Westelijke Mijnstreek. Stichting Moveoo heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de subsidietoekenning 2022. De reden is dat Moveoo het niet eens is met het indexpercentage van 1,5%. Het indexpercentage is terecht toegepast. Het college van B&W heeft daarom besloten om het bezwaar van Stichting Moveoo ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

Informatie: Linda Corvers
Tel: 06-11256510 
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

Het college van B&W heeft de ‘Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo’ vastgesteld. In deze beleidsregels wordt geregeld hoe de per 1 juli 2022 verplichte terugbetaling van Tozo-kredieten wordt vormgegeven.

Informatie: Gerald Hoogeveen
Tel: 06-18575023 
e-mail: gerald.hoogevven@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake bestuursrapportage 4e kwartaal 2021 BsGW

Het college van B&W  heeft kennisgenomen van de 4e kwartaal 2021 bestuursrapportage van BsGW en stuurt het memo door naar de Raad. BsGW legt met bestuursrapportage verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 4e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van afgerond € 1,7 mln. (3e kwartaal € 3,1 mln.) verwacht voor heel 2021. Het aandeel voor de gemeente Sittard-Geleen is naar verwachting € 0,14 mln.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler  

Verlengen huurovereenkomst Vidar

Het college is akkoord gegaan met het langer huren van de gebouwen Millenerweg 2,4 en 8 ten behoeve van Vidar.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046-4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Energiearmoede en energietoelage huishoudens

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld rondom de energiearmoede en energietoelage huishoudens. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan het raadslid verzonden.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler  

Voorgenomen locatiekeuze huisvesting Vidar

Het college van B&W heeft het gebied aan de Mijnweg en Tunnelstraat (de OCI-locatie) in Geleen aangewezen als de voorkeurslocatie voor de nieuwbouw van Vidar. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze locatie te kiezen is de centrale ligging in het verzorgingsgebied van Vidar met een uitstekende bereikbaarheid. Bovendien komt aan de zuidzijde van deze locatie de nieuwe huisvesting van wijkbeheer van Sittard-Geleen, waar Vidar nauw mee samenwerkt.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046-4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.