Besluitenlijst week 17 - 2022

Vastgesteld 10 mei 2022

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2021 en begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de (voorlopige) jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum. De jaarstukken 2021 en de begroting 2023 worden voorgelegd aan de raad met het voorstel om geen zienswijzen in te dienen.

Informatie: Bruce Janssen
Tel: 14 046 
e-mail: bruce.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarstukken 2021, programmabegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarstukken 2021 Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Informatie: Lars Aarts
Tel: 06-18876225
e-mail: lars.aarts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Cofinanciering LEADER project Voedselvoorziening Watersley van Watersley Sport en Talentpark B.V.

Het college van B&W heeft besloten een bijdrage van €44.000,- te verstrekken aan het LEADER project Voedselvoorziening Watersley. LEADER is een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling en is gericht op het stimuleren van burgers en bedrijven om met de sociale en economische ontwikkeling van hun eigen omgeving aan de slag te gaan. De initiatiefnemer gaat rondom klooster Watersley op een duurzame en historisch passende wijze invulling geven aan een natuur inclusieve voedselvoorziening voor de bewoners van Watersley. Het project geeft invulling aan de doelstellingen uit de toekomstvisie ten aanzien van duurzaamheid, het stimuleren van positieve gezondheid en arbeidsparticipatie. Daarnaast geeft het project een impuls aan de duurzame instandhouding van klooster Watersley en het daarbij horende landgoed.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 14 046 
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Afhandeling dossier Vijverparc B.V.

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraad ten aanzien van de afronding van het project Vijverparc.

Informatie:Jessy Beckers
Tel: 06-49841985 
e-mail: jessy.beckers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast centrum Sittard 

De fractie CDA heeft vragen gesteld over overlast in centrum Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: John Vernaus
Tel: 06-50633174
e-mail: john.vernaus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels 

Jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en Meerjarenbegroting 2023 e.v. gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg

Het college van B&W heeft ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 en de meerjarenbegroting 2023 e.v. van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg. Het college adviseert de raad geen zienswijze in te dienen. Deze documenten worden ter instemming voorgelegd aan de raad, omdat dit wettelijk verplicht is. Daarnaast heeft het college ingestemd met de inbedding van de activiteiten ter verduurzaming van de schuldhulpverlening en adviseert de raad hier ook mee in te stemmen.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Jaarverslag/jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz

Het college van B&W heeft kennis genomen van het concept jaarverslag/de concept jaarrekening 2021 van de GR Omnibuzz. Het college stelt de gemeenteraad voor hiervan kennis te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het college ingestemd met de concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 en het concept meerjarenperspectief 2024-2026 van de GR (gemeenschappelijke regeling) Omnibuzz. Het college stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen en hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Bram Vaessen
Tel: 06-15155302
e-mail: bram.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Jaarverslag 2021 en begroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 van de GR-regeling GGD Zuid-Limburg. Het college stemt in met de conceptbegroting 2023 en stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen. Ten opzichtevan eerdere jaren wordt een hogere bijdrage van de gemeenten gevraagd voor het programma Jeugd GezondheidsZorg (JGZ) .

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 06-52084885
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Renovatie gemeenschapshuis Limbricht

Het college van B&W heeft besloten tot renovatie van het huidige gemeenschapshuis Het Waope van Lömmerich aan De Gronckelstraat 1 te Limbricht. Daarvoor stelt de gemeente het grootste deel van de middelen beschikbaar. Voor een deel wordt financiering gevraagd bij Provincie conform de ‘Nadere subsidieregels gemeenschapsaccommodaties 2020-2023’ en een deel betaalt het stichtingsbestuur zelf.

Informatie: Cliff Opgenoord
Tel: 06-34326980 
e-mail: cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GR BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de (voorlopige) jaarstukken 2021 van de GR BsGW. Daarnaast heeft het college ingestemd de ontwerpbegroting 2023 van de GR BsGW. De gemeenteraad wordt voorgesteld hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457 
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 GR Vidar Wsw

Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarrekening 2021. Het college stemt in met de ontwerpbegroting 2023 van de GR-regeling Vidar Wsw en stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen en geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046-4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Voorlopige jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming GR Het Gegevenshuis

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 GR Het Gegevenshuis. De begroting wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Chaim van Rijswijk
Tel: 06-46055827
e-mail: chaim.vanrijswijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Overeenkomst Gemeente Sittard-Geleen met Sociale Coöperatie Vidi U.A.

Vanaf april 2022 is de Sociale Coöperatie Vidi klaar om te starten en kunnen deelnemers instromen en een start met de ontwikkeling naar zelfstandig ondernemerschap maken. De gemeente en Vidi hebben afspraken gemaakt over de samenwerking en deze vastgelegd in een overeenkomst.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 06-55862833
e-mail: lisette.vande gazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Brief aan de gemeenteraad ter kennisgeving dat RWE geen gascentrale realiseert in Rotem, Dilsen-Stokkem (BE)

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te laten weten dat RWE afziet van de realisatie van een gascentrale in Rotem, Dilsen-Stokkem (BE).

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 06-42101525
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Pieter Meekels

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.