Besluitenlijst week 19 - 2022

Vastgesteld 17 mei 2022

Klachtenpublicatie 2021              

Het college van B&W heeft het klachtenoverzicht 2021 (klachten over gedragingen gemeente Sittard-Geleen 2021) vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen en ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. Het college blijft de ontwikkeling met betrekking tot het aantal klachten en de klachtbehandeling nauwgezet volgen.

Informatie: Esther Schoenmakers-Aelmans
Tel: 06-39074123
e-mail: esther.schoenmaekers-aelmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgmeester Hans Verheijen

B&W 26 april 2022  

Brief aan college GS over stationsomgeving Sittard

Het college van B&W verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om samen aan tafel te gaan over de toekomst van stationsomgeving Sittard. Aanleiding is het vertrek van DSM uit Sittard waardoor de toekomst van het stationsgebied moet worden herijkt en de noodzaak tot grote investeringen wordt voorzien.

Informatie: Gerrit Modderkolk
Tel: 06-14277675 
e-mail: gerrit.modderkolk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels 

Brief aan de gemeenteraad inzake pilot Duurzaam Ondernemen Zuid Limburg

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over pilot ‘Duurzaam Ondernemen Zuid Limburg’. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad te informeren over de deelname aan de pilot. 

Informatie: Bram Winantz
Tel: 06-43218681 
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Pasveld, Kleine Allee en ged. Jhr. Ruijs de Beerenbroucklaan, onttrekken aan het openbaar verkeer

Het college van B&W heeft besloten om de veldwegen Pasveld, Kleine Allee en een gedeelte van de Jhr. Ruijs de Beerenbroucklaan in de omgeving van kasteel Wolfrath aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit vanwege de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar aan de noordzijde van het huidig fabrieksterrein. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Eind december 2021 heeft VDL Nedcar de eigendom van deze wegen verkregen.

Informatie: Eric Evers
Tel: 06-34507595 
e-mail: eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels 

Eenmalige maatregel versnelde uitstroom van statushouders naar (hotel)accommodaties

Het college van B&W stemt ermee in dat het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) uitvoering geeft aan de eenmalige maatregel ‘versnelde uitstroom statushouders in (hotel)accommodaties’. Dit betekent dat zij (hotel)accommodaties regelen en financieren voor maximaal 20 statushouders die al langere tijd op een woning wachten in onze gemeente. De gemeente zorgt voor de begeleiding van deze groep.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 046-4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ontwerp bestemmingsplan 'Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven'

Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan ’Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven’. Het ontwerp wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na de beantwoording van de eventueel ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie: Yur Bartelink
Tel: 06-38919767
e-mail: yur.bartelink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ontwerp facetbestemmingsplan en ontwerp facetbeheersverordening Archeologie

Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp van het facetbestemmingsplan ‘Archeologie’ en het ontwerp van de facetbeheersverordening ‘Archeologie’. Hiermee wordt het beleid uit in de Beleidsnota ‘archeologie en monumenten Gemeente Sittard-Geleen 2012’ op correcte wijze planologisch-juridisch verankerd in alle ruimtelijke plannen van de gemeente. Het ontwerp wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp beheersverordening zijn te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via ruimtelijkeplannen.nl. Na de beantwoording van de eventueel ingediende zienswijzen worden het bestemmingsplan en de beheersverordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie: Yur Bartelink
Tel: 06-38919767
e-mail: yur.bartelink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Publieksversie Verordening Wmo 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de publieksversie van de Verordening Wmo 2022 Sittard-Geleen. Hierin staat in begrijpelijke taal uitgelegd hoe de ondersteuning van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld is in de gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake “Herbouw spoorbrug Sanderbout vertraagd”

De fractie SPA heeft vragen gesteld over de spoorbrug Sanderbout. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bert Pex
Tel: 06-46317077
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake woonlastenmonitor 2022

Het college heeft kennisgenomen van de woonlastenmonitor 2022 van de Provincie Limburg. Met een memo wordt  de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De gemiddelde gemeentelijke woonlast 2022 voor een woningeigenaar uit Sittard-Geleen ligt op plaats 4 op de ranglijst met een bedrag van € 900,84, waarbij rang 1 de goedkoopste is. Dit is € 51,99 boven de gemiddelde woonlast 2022 van de 4 grootste Limburgse gemeenten. Van alle 31 gemeenten in de provincie staat Sittard-Geleen op de 27e plek. Dit is € 49,68 boven het gemiddelde van de provincie.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Ontwikkelpad Geleen Centrum

Het college van B&W heeft besloten om voor Geleen Centrum een aanvraag te doen uit de Impulsaanpak Winkelgebieden van het Ministerie van EZK. De aanvraag richt zich op het circulair renoveren van gemeentelijke (leegstaande) panden en (leegstaande) panden van private partijen rondom het noordelijk deel van de Markt en langs de Raadhuisstraat. Onderdeel van de aanvraag is het vullen van deze leegstaande panden met een mix van functies waarmee Geleen Centrum zich ontwikkelt tot een broedplaats voor de circulaire samenleving zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2030. De vergroening van de openbare ruimte maakt ook deel uit van het plan.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 06-29538454
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.