Besluitenlijst week 21 - 2022

Vastgesteld  31 mei 2022

Deelname aan Europese aanbesteding Collectief Zuid-Limburg duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas 2023-2025 met drie optiejaren

Het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan de Europese aanbesteding van Collectief Zuid-Limburg voor duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas voor de periode 2023 t/m 2025 (met drie aanvullende optiejaren). Met het inkopen van Garanties van Oorsprong (Europese wind-, water- en zonne-energie) vervult het college de wens voor gebruik van volledig duurzaam opgewekte elektriciteit door de gemeente. Het inkopen van Vrije Emissie Rechten compenseert de CO2-uitstoot van aardgas. De aanbesteding zal aantonen in hoeverre het mogelijk is niet-Russisch gas te leveren. Aanleiding voor de aanbesteding is dat per 1 januari 2023 een nieuw contract moet worden afgesloten voor de levering van energie. Een extern adviseur begeleidt de Zuid-Limburgse aanbesteding. De kosten voor de adviseur worden gedeeld door de centrumgemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.

Informatie: Davy Pieters
Tel: 06-34174044
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Huisvesting basisschool Talander en Taalschool Kindecentrum Sittard

Het college van B&W gaat akkoord met de verhuizing van basisschool Talander van Romeinenstraat 30A naar Burgemeester Schrijenstraat 1 te Sittard, en met de verhuizing van de Taalschool van Kindcentrum Sittard van Burgemeester Schrijenstraat 1 naar Romeinenstraat 30A te Sittard. Het besluit tot verhuizing van beide scholen is tot stand gekomen in overleg met de betrokken schoolbesturen van Stichting Pallas (basisschool Talander) en Stichting Kindante (Taalschool Kindcentrum Sittard). Door deze verhuizing wordt het ruimtetekort van basisschool Talander opgelost. Voor de Taalschool betekent deze verhuizing dat de inhoudelijke samenwerking met het reguliere basisonderwijs kan worden verbeterd.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 06-27058031
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Intrekken beleidsregel kamerverhuur Sittard-Geleen 2016

Het college van B&W heeft besloten de beleidsregel ‘Kamerverhuur Sittard-Geleen’ zoals vastgesteld op 19 januari 2016, in te trekken. In de beleidsregel staan afspraken over kamerverhuur in de gemeente. De beleidsregel wordt ingetrokken omdat de uitleg van de beleidsregel kamerverhuur onduidelijk is, dat kamerverhuur in de huidige vorm op verschillende locaties voor overlast zorgt (dure verhuur aan onder andere arbeidsmigranten en maatschappelijke opvang), de gemeente vaker slechte plannen voorgelegd krijgt die in de beleidsregel passen en de brandveiligheid vaak niet op orde is door het ontbreken van rookmelders. Om grip te krijgen op de mogelijk negatieve (ruimtelijke) gevolgen is maatwerk nodig, waarbij initiatieven getoetst worden aan de hand van de vigerende bestemmingsplannen en relevant woonbeleid.

Informatie: Frank Gorissen
Tel: 06-43218683
e-mail: frank.gorissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Jaarverantwoording kinderopvang 2021 gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft de 'Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Sittard-Geleen' vastgesteld. Deze jaarverantwoording is opgesteld aan de hand van een vragenlijst van de Inspectie voor het Onderwijs. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop het beheer van het register, het toezicht op de voorzieningen voor kinderopvang en de handhavingstaak inzake de Wet kinderopvang over het jaar 2021 is uitgevoerd. Op basis van een landelijk ontwikkelde richtlijn tussen VNG en GGDGHOR Nederland is in samenspraak met de Inspectie voor het Onderwijs een richtlijn uitgewerkt waaronder het toezicht heeft plaatsgevonden. Dit is vormgegeven in de richtlijn 'Vinger aan de pols'. Het verantwoordingsrapport is overeenkomstig wettelijk voorschrift ter kennis gebracht aan de Inspectie voor het Onderwijs en aan de gemeenteraad.

Informatie: Jozan Creuwels
Tel: 06-34294155
e-mail: jozan.creuwels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Regeling hybride werken

Het college van B&W heeft de regeling hybride werken gemeente Sittard-Geleen vastgesteld. De regeling geldt per 1 juni 2022 en biedt medewerkers de mogelijkheid om thuis en op kantoor werken te combineren. Dat wil zeggen dat de aard van de werkzaamheden, de behoeften van inwoners en ondernemers en de situatie van de medewerker bepalend zijn voor de plek waar gewerkt wordt. De gemeente wil hiermee de flexibiliteit van werken verhogen en een aantrekkelijke werkgever zijn voor zittende en toekomstige medewerkers.

Informatie: Barbara Mehlkop
Tel: 06-15556879 
e-mail: barbara.mehlkop@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake proces bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg

De fractie D66 heeft vragen gesteld over vervolg proces bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 06-38919760
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Update Ontwerpcatalogus Openbare Ruimte

Het college van B&W heeft versie 1.1. van de Ontwerpcatalogus openbare ruimte Sittard-Geleen vastgesteld. Dit is een update van de catalogus die in januari 2021 is vastgesteld. De ontwerp-catalogus geeft een set richtlijnen en technische detailleringen voor de veranderingen en vervangingen in de openbare ruimte. Dit document is dus het vertrekpunt bij werken aan de nieuwe aanleg en de reconstructie van de openbare ruimte. Ontwikkelingen kunnen snel gaan en de ontwerpcatalogus is dan ook een ‘levend’ document dat regelmatig zal worden voorzien van updates.

Informatie: Cédric Ketzer
Tel: 06-34466635
e-mail: cedric.ketzer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake project Bijenoase

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over het project Bijenoase. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Roy Hennekens
Tel: 06-22556443
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex art 43 RVO inz vervolgvragen aanhoudende onveilige verkeerssituatie op de Leyenbroekerweg/Heerlenerweg

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over vervolg vragen betreffende aanhoudende onveilige verkeerssituatie op de Leyenbroekerweg/Heerlenerweg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Albert Goossens
Tel: 14 046 
e-mail: albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Beleidsregels Individuele Studietoeslag

Het college van B&W heeft de ‘Beleidsregels Individuele Studietoeslag Sittard-Geleen 2022’ vastgesteld. In deze beleidsregels wordt de hoogte van de studietoeslag vastgesteld en is een begunstigende bepaling opgenomen tot welke grens bijverdiensten buiten beschouwing worden gelaten om nog in aanmerking te kunnen komen voor een studietoeslag.

Informatie: Gerald Hoogeveen
Tel: 06-18575023 
e-mail: gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

B&W 08-03-2022

Auditjaarplan 2022

Het college van B&W maakt jaarlijks een planning voor onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Die planning is uitgewerkt in het auditjaarplan 2022. Het college heeft dit auditjaarplan vastgesteld. Het auditjaarplan 2022 wordt geagendeerd in de commissie Begroting & Verantwoording. Voor afstemming met hun eigen werkzaamheden ontvangen de rekenkamer en de accountant ook een exemplaar van het auditplan 2022.

Informatie: Willem Kerkhof
Tel: 06-28870379 
e-mail: willem.kerkhof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Afwegingskader woonzorginitiatieven

Het college van B&W heeft besloten bij de advisering en beoordeling van nieuwe woonzorginitiatieven gebruik te maken van het zogenaamde afwegingskader. Met dit kader beoordeelt de gemeente aanvragen voor een omgevingsvergunning voor zorginitiatieven op een gelijke en duurzame manier. Met het afwegingskader zorgt de gemeente voor een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod in de wijken en een goede spreiding van woonzorgvormen en bijzondere doelgroepen.

Informatie: Lieke Alberts
Tel: 06-38852567 
e-mail: lieke Alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Startdocument outline plan van aanpak Het Groene Net Noord

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via de ronde per brief te informeren over “Startdocument outline plan van aanpak Het Groene Net Noord”. Het college heeft - in lijn met de regeling grote projecten - het definitieve startdocument besproken. Op 10 maart 2022 is het startdocument besproken in de Commissie Begroting & Verantwoording en op een aantal punten aangevuld. Hierbij wordt het definitieve startdocument, via de ronde, ter informatie aan de raad aangeboden en zal via het rapportageformat in de reguliererapportagecyclus (eerste moment: 3e Programmarapportage 2022) aan de raad worden gerapporteerd over de voortgang van het project Het Groene Net Noord.

Informatie: Davy Pieters
Tel: 06-34174044
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Bühler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.