Besluitenlijst week 23 - 2022

Vastgesteld 14 juni 2022

Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan "Handelsterrein Bergerweg"

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor het verzoek om de herziening van het bestemmingsplan “Handelsterrein Bergerweg” te weigeren. Het verzoek is ingediend door de eigenaar van een aantal winkelpanden op Handelsterrein Bergerweg. Het bestemmingsplan laat op het Handelsterrein Bergerweg beperkte detailhandel toe, waardoor niet alle branches zich hier mogen vestigen. Verzocht is om deze beperking op te heffen en op deze locatie alle vormen van detailhandel toe te laten. Om verdere winkelleegstand in de beide centra en de wijkwinkelcentra te voorkomen, is het toestaan van alle branches op genoemde locatie echter niet wenselijk.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 06-22516706
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Grondwatervervuiling DSM Chemelot

De fractie gob heeft vragen gesteld over Grondwatervervuiling DSM Chemelot. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel: 046-4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Regionale Energie Strategie

De fractie gob heeft vragen gesteld over de Regionale Energie Strategie. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Eef Middendorp
Tel: 06-38852572 
e-mail: eef.middendorp@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Uitstoot Stikstof en Ammoniak Gemeente Sittard-Geleen

De fractie D66 heeft vragen gesteld over de uitstoot van Stikstof en Ammoniak in Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 046-4778599
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda 2020-2024

De gemeente Sittard-Geleen streeft naar een samenleving waar iedereen naar vermogen kan meedoen met of zonder beperking. Hoe wij hier als gemeente invulling aan geven is beschreven in de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Bijna twee jaar na het opstellen van de LIA is de voortgangsrapportage gemaakt. Hierin staat per project beschreven wat we tot nu toe bereikt hebben en waar we nog aan (gaan) werken. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via een brief te informeren over de voortgangsrapportage over de Lokale Inclusie Agenda 2020-2024.

Informatie: Bram Vaessen
Tel: 06-15155302 
e-mail: bram.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Wijzigingsbesluit beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021

Het college van B&W heeft de ‘Beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021’ veranderd. In de beleidsregels is een verlaging van bijstandsuitkeringen toegevoegd. Daarin staat dat bijstandsuitkeringen met 20% worden verlaagd als personen zich als inwoner laten inschrijven bij de gemeente en zij alleen maar een briefadres hebben in Sittard-Geleen.

Informatie: Gerald Hoogeveen
Tel: 06-18575023
e-mail: gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.