Besluitenlijst week 26 - 2022

Vastgesteld 5 juli 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake inzake de brand bij de Asterstraat in Lindenheuvel

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de brand bij de Asterstraat in Lindenheuvel. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie:Rick Alberts
Tel: 14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Ambitiedocument Ontwikkellocatie Steegpark te Sittard                             

Het college van B&W heeft het Ambitiedocument Ontwikkellocatie Steegpark vastgesteld en geeft opdracht voor het vervolgtraject, de definitiefase, waarin de haalbaarheid wordt uitgewerkt. De ontwikkellocatie Steegpark ligt nabij het centrum van Sittard tussen de Rijksweg Zuid, de Agricolastraat en de Parklaan en wordt doorsneden door de Kleine Steeg. Het ambitiedocument gaat uit van een integrale herontwikkeling van het gebied: van een scholen- en kantorenlocatie naar wonen in het groen. De stakeholders worden bij de verdere planontwikkeling betrokken.

Informatie: Thea Houbiers
Tel: 06-18645965 
e-mail: thea.houbiers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Beëindigen huurovereenkomst parkeerplaats Heinseweg

Het college van B&W besluit vanwege het beëindigen huurovereenkomst parkeerplaats Heinseweg  en het ontbreken van de intentie om de parkeerplaats verder te exploiteren tot afboeking van de boekwaarde.

Informatie: Suzan Dijkhuis-Schroen
Tel: 06-28840476 
e-mail: suzan.dijkhuis-schroen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Deelname aan PPS Biodiversiteit en Duurzame leefomgeving van het agrarisch opleidingscentrum Yuverta

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met deelname aan het project Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving van Agrarisch Opleidingscentrum Yuverta. Het college heeft tevens besloten een bedrag van € 77.000 (verdeeld over 4 jaar) aan dit project toe te kennen. Dit betreft een cofinanciering, op voorwaarde dat Yuverta subsidie voor dit project ontvangt van het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF).

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 14 046 
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Vaststelling bestemmingsplan Bremstraat 14-16 Sittard

Het college van B&W legt het bestemmingsplan Bremstraat 14-16 te Sittard ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het weghalen van de supermarktfunctie van de Jumbo aan de Bremstaat in Sanderbout vanwege de verplaatsing van de Jumbo naar bedrijvenstad Fortuna.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046-4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Memo aan de gemeenteraad inzake het ammoniakconvenant

Provincie Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en OCI Nitrogen hebben besloten het convenant over het vervoer van ammoniak over het spoor uit 2009 in geactualiseerde vorm voort te zetten. Op 23 juni 2022 ondertekenden zij een vernieuwd convenant over het spoorvervoer van ammoniak. De gemeenteraad van Sittard-Geleen is hiervan op de hoogte gebracht.

Informatie: Edwin Pirson
Tel:14-046 
e-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad inzake de voortgang van het transformatieplan en aanbestedingen jeugdhulp 2023

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de voortgang van het transformatieplan en aanbestedingen jeugdhulp 2023.

Informatie: Eric van Mulken
Tel: 046-4778616
e-mail: eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Continu Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2021-2022

Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport met de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en legt dit ter informatie voor aan de raad. Het doel van het onderzoek is om ervaringen van jeugdigen en ouders op te halen over de toegang tot de jeugdhulp, de uitvoering van de zorg door de zorgaanbieder en het effect van de hulp. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van jeugdhulp. De uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd worden verstrekt aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen. Ten opzichte van vorig jaar weten respondenten iets minder dan vorig jaar waar ze terecht kunnen voor hulp. De waardering voor de hulpverleners blijft, ondanks een lichte daling, onverminderd hoog. Het effect van de hulp is grotendeels gelijk gebleven. Daarnaast wordt de samenwerking tussen organisaties door jeugdigen en ouders als beter ervaren.

Informatie: Vincent Franssen
Tel: 06-38603696
e-mail: vincent.franssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Positionering Euregionaal Historisch Centrum (EHC Sittard-Geleen)                       

Naar aanleiding van het rapport van BMC heeft het  college van B&W ingestemd om twee archiefmedewerkers, die momenteel in dienst zijn van De Domijnen, per 1 juli 2022 in dienst te nemen van de gemeente. Alle medewerkers van het EHC blijven werken in het Erfgoedcentrum van De Domijnen. De Ondernemingsraad van de gemeente en de Bijzondere Ondernemingsraad van De Domijnen zijn hierover ingelicht. De wettelijke archieftaken voor de gemeente worden aangestuurd door het EHC onder leiding van de stadsarchivaris. Ook het uitvoeren van de culturele- en educatieve taak door het EHC vindt onder leiding van de stadsarchivaris plaats.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 06-21213500 
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake huisvesting vluchtelingen

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de huisvesting van vluchtelingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Frank Gorissen
Tel: 14-046 
e-mail: frank.gorissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Ontwerpbestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Glanerbrook en Burgemeester Damenpark’ heeft zes weken voor het indienen van inspraakreacties ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode zijn twee reacties ingekomen. Deze leiden niet tot een aanpassing in het ontwerpbestemmingsplan. Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Damenpark en Glanerbrook’ vanaf 6 juli 2022 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage in de Stadswinkel Geleen en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl  Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Burgemeester Damenpark en de vernieuwbouw van het sportcomplex Glanerbrook. Binnen deze termijn kan iedereen een zienswijze bij de gemeenteraad indienen.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046-4778567 
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Rondevoorstel opiniërend Voorlopig Ontwerp en landschapsplan Sportpark Glanerbrook

Het college van B&W heeft ingestemd met een Rondevoorstel opiniërend bespreken van / het peilen van het gevoelen van de fracties ten aanzien van het voorlopig ontwerp (VO) vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) en Landschapspark Sportpark Glanerbrook en het daarbij benodigde ontwikkel- en realisatiebudget op basis van de VO-raming.

Informatie: Sjaak Aussems
Tel: 046-4777747
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex art 43 RVO inzake vervolg Spartacus OV-plan

De fractie D66 heeft vragen gesteld over het vervolg van Spartacus OVplan naar aanleiding van het besluit dat door de Vlaamse regering is genomen om af te zien van een sneltramverbinding tussen Vlaams en Nederlands Limburg. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 14-046 
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake Evaluatie uitvoering centrumregeling Vidar 2021

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de Evaluatie uitvoering centrumregeling Vidar 2021 conform de bepalingen in de centrumregeling.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046-4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vervolgvragen uithuisplaatsing door toeslagenaffaire brandstofprijzen

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vervolgvragen gesteld rondom uithuisplaatsing van kinderen door de toeslagenaffaire. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan fractie verzonden.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Onderzoek Bestuurlijk Regionale Ecosystemen Zuid-Limburg

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek in Zuid-Limburgs verband naar bestuurlijke ecosystemen in Zuid-Limburg. Op voorspraak van de burgemeesters van de grote gemeenten en het middengebied (vertegenwoordigd in het Katalysatorteam) is er draagvlak voor een dergelijk onderzoek bij de Zuid-Limburgse gemeenten, de provincie Limburg én het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De uitkomsten van het onderzoek zullen concreet worden opgepakt en worden meegenomen in een propositie voor het nieuwe provinciale bestuur in 2023.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Tel: 14-046 
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Andries Houtakkers

Aankoop percelen voorkeurslocatie nieuwe huisvesting Vidar

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de (koop)overeenkomsten voor de locaties Mijnweg 1 en Tunnelstraat 30 in Geleen. Met de koop is een bedrag van ruim twee miljoen euro gemoeid. Na de aankoop van de percelen worden de plannen voor de vestiging van Vidar op deze voorkeurslocatie nader uitgewerkt.

Informatie: Monique Konings
Tel: 06-28840464
e-mail: monique.konings@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Bühler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.