Besluitenlijst week 29 - 2022

Vastgesteld  26 juli 2022

Vaststelling van de portefeuilleverdeling, het overzicht van verbonden partijen en de onderlinge vervanging van collegeleden

Het college van B&W heeft de portefeuilleverdeling, de vervangingsregeling en de vertegenwoordiging in verbonden partijen vastgesteld en besloten de gemeenteraad hierover te informeren.

Informatie: Bart Prince
Tel: 06-25720277
e-mail: bart.prince@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘Baenje’    

De fractie PIT heeft vragen gesteld over locatie de Baenje in Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Michelle Rasch
Tel: 14-046 
e-mail: michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Subsidievaststelling Het Laagland 2021   

Het Jeugd- en Jongerentheater Het Laagland ontvangt sinds 2021 voor het eerst een structurele subsidie van € 50.000 van de gemeente ten behoeve van haar activiteiten. Deze culturele instelling had, evenals de meeste culturele instellingen in 2021, veel last van de lockdowns door corona. Het Laagland heeft haar Jaarverslag 2021 gepresenteerd en op basis hiervan heeft ze een brief ontvangen met daarin het definitieve subsidiebedrag voor het jaar 2021 ter hoogte van € 50.000. Daarnaast ontving Het Laagland vorig jaar een subsidie van het Ministerie OCW van € 862.806, en van de Provincie Limburg een subsidie van € 388.800.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel:  06-21213500
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Andries Houtakkers

Ontheffing parkeernorm voor de bouw van 15 woningen in Einighausen (locatie vml. Basisschool)        

Het college van B&W  verleent specifieke ontheffing van de “nota parkeernormen” voor het bouwproject Einighausen (locatie voormalige Basisschool).

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 14-046 
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verkoopprocedure oude raadhuis Geleen

Het college van B&W heeft besloten om de aanbestedingsprocedure voor het Oude Raadhuis in Geleen te beëindigen. Er vindt geen gunning plaats omdat het verschil tussen het bod en een recente taxatie te groot is. Het college laat nu onderzoeken of er - naast horeca – nog meer mogelijkheden zijn waardoor het oude raadhuis een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Geleen.

Informatie: Suzan Dijkhuis-Schroen
Tel: 046-4778146
e-mail: suzan.dijkhuis-schroen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.