Besluitenlijst week 2 - 2022

Vastgesteld 18 januari 2022

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG

Het college van B&W besluit om in te stemmen met de voorstellen van het VNG bestuur over onder andere het gemeentefonds, de hervormingsagenda jeugd en het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Wethouder Bühler zal namens de gemeente Sittard-Geleen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 13 januari 2022 en stemmen over de voorstellen van het VNG-bestuur

Informatie: Denis Crompvoets
Tel: 06-36038400
e-mail: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester J.Th.C.M. Verheijen

Aansluitovereenkomst Nederlandse Schuldhulproute

De gemeente Sittard-Geleen sluit zich per 1 januari voor twee jaar aan bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR is een samenwerking van verschillende soorten organisaties en netwerken: hulporganisaties, kennisinstituten, bedrijven (landelijk opererend), gemeenten en lokale netwerken. Samen zorgen zij dat inwoners die hulp nodig hebben bij hun geldzaken, eerder in beeld komen en sneller op de juiste plek terecht komen. Daardoor worden onze inwoners effectiever geholpen.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad inzake bestuursrapportage 3e kwartaal 2021 BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 3e kwartaal 2021 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van de memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 3e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van afgerond € 3,1 mln verwacht voor heel 2021, in de 2e kwartaal bestuursrapportage was dit tekort € 3,2 mln. Van dit tekort wordt € 0,4 mln veroorzaakt door de reguliere bedrijfsvoering, € 1,0 mln door coronamaatregelen en € 1,7 mln door hogere proceskosten en extra inhuur. Het aandeel voor de gemeente Sittard-Geleen is naar verwachting € 0,24 mln.

Informatie: Joline Gilissen
Tel:  06- 25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.