Besluitenlijst week 30 - 2022

Vastgesteld 23 augustus 2022

Vragen ex artikel 43 RvO inzake '910 jongeren in onze gemeente potentieel drugscrimineel'

De fractie GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over '910 jongeren in onze gemeente potentieel drugscrimineel'. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 14046
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief van een inwoner aan de gemeenteraad over het voorontwerp van het bestemmingsplan Middengebied Noord

Een inwoner van Sittard-Geleen heeft in mei 2021 een inspraakreactie ingediend naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan Middengebied Noord. Hij vraagt in een brief van mei 2022 waarom hij nog geen reactie heeft ontvangen. Het college van B&W besluit de brief van de inspreker te beantwoorden en de raad een afschrift van de brief te sturen. In de antwoordbrief van het college worden redenen gegeven waarom er nog geen antwoord is gegeven op de inspraakreactie en dat hij antwoord krijgt nadat het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan.

Informatie: Roel Friesen
Tel:14 046
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast ongedierte Markt- (oud) horecastraatje Geleen

De fractie PIT heeft vragen gesteld over overlast van ongedierte aan de markt - (oud) horecastraatje Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ron Grooten
Tel: 06-53408762
e-mail: ron.grooten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Statutenwijziging Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)

Het college van B&W verleent schriftelijke goedkeuring aan het bestuur van de Stichting ESZL om de statuten te wijzigen en benoemt de portefeuillehouder economie als lid van het bestuur. De statutenwijziging is onder meer nodig in verband met het instellen door ESZL van een Economic Board. De Economic Board versterkt de mogelijkheden om vanuit een herkenbare strategie te werken aan de toekomstbestendigheid van de Zuid-Limburgse economie. De raad wordt door middel van de collegebrief geïnformeerd over dit besluit.

Informatie: Rene Verhoeven
Tel: 06-14611806 
e-mail: rene.verhoeven@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Subsidieregeling Provincie Limburg Groene Schoolpleinen

De fractie D66 en GroenLinks-PvdA hebben vragen gesteld over de Subsidieregeling Provincie Limburg Groene Schoolpleinen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 06-27058031
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Beantwoording vragen VV Born

De raad heeft bij vaststelling van de ‘Businesscase nieuwe plannen Het Anker’ het college van B&W opdracht gegeven om in samenwerking met alle (toekomstige) verenigingen op Het Anker de plannen uit te werken. Middels brief worden vragen van VV Born beantwoord en wordt VV Born verzocht een formeel besluit te nemen over een verhuizing van VV Born naar sportcomplex Het Anker.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel: 06-18999723 
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake afhandeling motie red scouting St. Jozef uit de brand

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Afhandeling motie red scouting St. Jozef uit de brand. Met de brief wordt beoogd de motie formeel af te handelen nu de 
gesprekken met betrokken partijen zijn afgerond.

Informatie: Cliff Opgenoord
Tel: 06-34326980 
e-mail: cliff.opgenoord@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Kosten Schootsvelden Oost

Het college van B&W stelt de raad voor om de te verwachten prijsstijgingen van het ontwerp en de civieltechnische aanvullingen van Project Schootsvelden Oost, water in de gracht, zijnde in totaal € 400.000 en de kapitaallasten van € 22.000 te dekken uit onder meer de middelen die hiervoor op basis van inflatie in de begroting worden opgenomen. Daarmede kan het plan integraal worden uitgevoerd, inclusief de aanleg van de bruggen.

Informatie: Jeroen Verdonschot
Tel: 06-19118192
e-mail: jeroen.verdonschot@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Principebesluit over verzoek van Zonneweide Millen BV i.o.

Het college van B&W stemt, in principe, in met de aanleg van een zonneweide op een akker ten noorden van Huis Millen in Sittard. De aanleg van de zonneweide geldt als één van de pilots die het college wil laten uitvoeren met de aanleg van zonneweides. De kennis die wordt opgedaan en de lessen die hieruit zijn te leren, zijn nodig voor het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie en voor het op zo goed mogelijke wijze kunnen inpassen van dergelijke zonneweides in de omgeving. Het college verbindt voorwaarden aan de aanleg van de zonneweide. Die voorwaarden worden besproken met de aanvrager.

Informatie: Davy Pieters
Tel: 06-34174044 
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Ivo Tillie en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.