Besluitenlijst week 34 - 2022

Vastgesteld 30 augustus 2022

Invulling algemeen bestuur GR Vidar Wsw

Het college van B&W en de gemeenteraad moeten de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Vidar Wsw aanwijzen. Daarom doet het college het voorstel aan de raad om de portefeuillehouders Participatie (mevr. Bühler) en Economie (mevr. Salvino-Meijer) aan te wijzen als leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw en als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur de portefeuillehouders dhr. Houtakkers en dhr. Tillie aan te wijzen.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 06-27870157 
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.