Besluitenlijst week 35 - 2022

Vastgesteld 6 september 2022

Memo aan de gemeenteraad inzake het Jaarverslag Politie Eenheid Limburg 2021

Recentelijk hebben de burgemeesters van de gemeenten van Limburg en de hoofdofficier van justitie Openbaar Ministerie Limburg het jaarverslag 2021 van de Politie Eenheid Limburg vastgesteld. In het jaarverslag legt de politie op eenheidsniveau verantwoording af over de invulling van de gemaakte afspraken opgenomen in het jaarplan 2021. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Informatie: Rick Alberts
Tel:14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Verklaring van geen bedenkingen project OHIO (propeenvoorziening AnQore)

De aanleg van een propeenleiding vanuit Haven Stein naar Chemelot terrein voor AnQore is op onderdelen in strijd met het bestemmingsplan. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning buiten het Chemelot terrein zijn burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen bevoegd. Binnen het Chemelot terrein is dit Gedeputeerde Staten van Limburg. Zij vragen beiden de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen om af te wijken van de in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein DSM Geleen’ vastgelegde bestemmingen ‘verkeersdoeleinden’ en ‘spoorwegdoeleinden’. De voor dit project opgestelde ruimtelijke onderbouwing laat zien dat deze afwijking mogelijk is, waarbij geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 14 046 
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verordening nadeelcompensatie Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met de voorgestelde Verordening nadeelcompensatie Sittard-Geleen en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Deze verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet en titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht - naar verwachting 1 januari 2023 - in werking. Deze verordening gaat over de procedure die wordt gevolgd bij verzoeken om schadevergoeding waarbij de schade is ontstaan door rechtmatig overheidsoptreden. De verordening is beleidsneutraal van aard en conform de modelverordening van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG). Door vaststelling van de verordening is inzichtelijk en duidelijk hoe verzoeken om nadeelcompensatie door de gemeente worden afgewikkeld.

Informatie: Sharon Stekhuizen
Tel: 14 046 
e-mail: sharon.stekhuizen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.