Besluitenlijst week 36 - 2022

Vastgesteld 13 september 2022

Gemeentelijke onderscheiding (Erepenning)

Het college van B&W heeft ingestemd met het toekennen van de Erepenning van Sittard-Geleen aan Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven. De vereniging ontvangt deze blijk van waardering voor het behalen van het wereldkampioenschap in de eerste divisie harmonie tijdens het Wereld Muziek Concours in 2022. De fractievoorzitters zijn geconsulteerd over dit voorstel.

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 06-38165814
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Gemeentelijke onderscheiding (Erepenning)

Het college van B&W heeft ingestemd met het toekennen van de Erepenning van Sittard-Geleen aan Schutterij St. Martinus Born. De vereniging ontvangt deze onderscheiding als blijk van waardering voor het winnen van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2022. De fractievoorzitters zijn geconsulteerd over dit voorstel.

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 06-38165814
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Gemeentelijke onderscheiding (Penning van Verdienste)

Het college van B en W heeft ingestemd met het toekennen van de Penning van Verdienste aan Schutterij St. Willibrordus Obbicht. Deze blijk van waardering ontvangt de vereniging voor de grote verdienste van de schutterij voor de gemeenschap Obbicht en naar aanleiding van het behalen van de tweede plek op het Oud Limburgs Schuttersfeest 2022.

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 06-38165814
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Voorontwerpbestemmingsplan "Tracébesluit rijksweg A2 Sittard-Geleen"

Het college van B&W stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan "Tracébesluit rijksweg A2 Sittard-Geleen" en legt dit voor inspraak ter inzage gedurende zes weken. Het bestemmingsplan moet op grond van het Tracébesluit ‘Structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide’ worden vastgesteld en heeft betrekking op de rijksweg A2 voor zover gelegen binnen de gemeente Sittard-Geleen. Deze moet worden verbreed van 2x2 rijstroken met spitsstroken naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van de zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W.

Informatie: Anouk van den Bergh
Tel: 06-20855914
e-mail: anouk.vandenbergh@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake falend woonbeleid

De fractie PVV heeft vragen gesteld inzake falend woonbeleid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Frank Gorissen
Tel: 06-43218683 
e-mail: frank.gorissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake klachten aanleg glasvezelkabels

De fractie gob heeft vragen gesteld over klachten aanleg glasvezelkabels. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Maarten Smits
Tel: 06-50867598 
e-mail: maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Rondevoorstel Glanerbrook

Het college van B&W heeft ingestemd met het rondvoorstel voor een extra opiniërende raadsronde over Glanerbrook & Landschapsplan Burgemeester Damenpark in september gericht op besluitvorming in november 2022. Ten behoeve hiervan hebben alle fracties bezuinigings- cq temporiserende voorstellen kunnen indienen. Vrijwel alle fracties hebben hiervan gebruik gemaakt. Het college heeft de vragen van de fracties beantwoord en gereageerd op de voorstellen. Ook is nadere informatie verstrekt ten behoeve van de opiniërende ronde.

Informatie: Sjaak Aussems
Tel: 14 046 
e-mail: sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake jaarrekening en jaarverslag 2021 en begroting 2023 BsGW

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de jaarrekening en jaarverslag 2021 en begroting 2023 BsGW. De jaarrekening en het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 zijn door het bestuur van BsGW eind juni vastgesteld. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Judith Bühler

Aanvraag van Retailplan d.d. 30 maart 2022 tot herziening bestemmingsplan "Bedrijventerrein Krawinkel" 

Het college van B&W besluit de raad voor te stellen om de aanvraag van Retailplan d.d. 30 maart 2022 om het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Krawinkel" te herzien, af te wijzen.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 06-22516706
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning padelbanen TC Oriënt

Het college van B&W heeft een onderzoek naar de geluidseffecten van het project laten uitvoeren door Econsultancy. De rapportage van dat onderzoek is aan het college opgeleverd op 24 mei 2022. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek komt het college tot het oordeel dat op grond van het woon- en leefklimaat ter plaatse het oorspronkelijk besluit dient te worden herroepen en wordt de aangevraagde vergunning geweigerd.

Informatie: Loek Cloodt
Tel: 06-50611659 
e-mail: loek.cloodt@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Voorontwerp bestemmingsplanwijziging natuurontwikkeling Trierveld

Het college van B&W stemt in met het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het gebied Trierveld in Grevenbicht. Het plan voorziet in de bestemming “Natuur” voor een deel van het noordelijke deel van het plangebied. Het zuidelijk deel van het gebied behoudt de bestemming “Agrarisch met waarden- na ontgraving en opvulling”. De rest van het gebied Trierveld wordt bestemd met “Agrarisch met waarden – na ontgraving en opvulling” met een wijzigingsbevoegdheid waarmee de gronden later alsnog tot “Natuur” kunnen worden bestemd. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan wordt voor inspraak ter inzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen en is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie: Nora Ritzen
Tel: 06-38603694 
e-mail: nora.ritzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.