Besluitenlijst week 37 - 2022

Vastgesteld 20 september 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake huisvesting statushouders

De fractie D66 heeft vragen gesteld over huisvesting van statushouders. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 14 046 
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake extra verhoging energietoeslag

De fractie CDA heeft vragen gesteld rondom de extra verhoging energietoeslag van € 500. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271 
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Verlengen noodfonds voor ondernemers

Het college van B&W stemt in met het verlengen van de indieningsdatum voor het aanvragen van een subsidie in het kader van de ‘subsidieregeling corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022’. Ondernemers worden hierover geïnformeerd.

Informatie: Bram Winantz
Tel: 14 046 
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RVO inzake brief van de Raad van State ontvangen op 29 juli 2022 omtrent bedrijventerrein Krawinkel

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de brief van de Raad van State ontvangen op 29 juli 2022 omtrent bedrijventerrein Krawinkel. De vragen gaan over het informeren van de raad over de aanvraag om de bestemmingsplanregels in overeenstemming te brengen met de Dienstenrichtlijn. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 14 046 
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Financiering tijdelijke huisvesting GV Swentibold

De kosten van deze tijdelijke huisvesting van GV Swentibold, in afwachting van de nieuwe turnhal, worden ten laste gebracht van het door de raad gevoteerde krediet ten behoeve van de definitieve huisvesting van GV Swentibold. In het totale krediet voor de nieuwe turnhal is rekening gehouden met een extra krediet dat door de raad is gereserveerd en gevoteerd zal worden in de 4de programma-rapportage. Mocht dit totale krediet, na aftrek van de kosten voor de tijdelijke huisvesting, niet voldoende zijn voor de realisatie van een nieuwe turnhal dan wordt ten behoeve van deze realisatie een relatie gelegd met de opbrengsten van de verkoop van het vrijkomende pand aan de Leyenbroekerweg. De raad wordt door het college geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Informatie:Oscar van Hoof
Tel: 14 046 
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

Op grond van de Gemeentewet bestaat voor zowel de burgemeester als de wethouders een verplichting tot verrekening van inkomsten die zij verwerven uit de zgn. niet-ambtsgebonden nevenfuncties. BZK vraagt deze gegevens bij de bestuurders op. Aan de hand van de verstrekte gegevens brengt BZK per bestuurder een advies uit over een eventuele verrekening .Deze adviezen zijn aan het college van B&W voorgelegd en het college heeft besloten de adviezen van BZK over te nemen.

Informatie: Han Hermans
Tel: 06-15858104 
e-mail: han.hermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.