Besluitenlijst week 38 - 2022

Vastgesteld 27 september 2022

Dienstreis Vlaanderen

Het college heeft kennisgenomen van het programma van de dienstreis naar Vlaanderen en stemt in met de buitenlandse dienstreis van portefeuillehouder vrijetijdseconomie.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 06-38690814 
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake asielcrisis

De fractie VVD heeft vragen gesteld over asielcrisis. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie:  Noortje Kramer
Tel: 14 046 
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake fietspaden in de gemeente

De fractie gob heeft vragen gesteld over verschillende fietspaden in de gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ralph Spaai
Tel: 14 046 
e-mail: ralph.spaai@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen 

Evaluatierapport implementatie aanvalsplan vroegsignalering schulden

Het college van B&W heeft ingestemd met de voortzetting van de aanpak vroegsignalering van schulden zoals beschreven in het aanvalsplan vroegsignalering schulden, met inachtneming van de aanbevelingen in het evaluatierapport. Met deze aanpak willen we voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld. Op grond van een wettelijke wijziging per 1 januari 2021 mogen woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gegevens van inwoners met betalingsachterstanden uitwisselen met de gemeente. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met financiële problemen eerder in beeld en kunnen zij hen actief benaderen en passende ondersteuning aanbieden. De raad wordt met een memo op de hoogte gesteld van de aanpak.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162 
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Memo aan de gemeenteraad inzake bestuursrapportage 1e kwartaal 2022 BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 1e kwartaal 2022 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorsturen van het memo naar de Raad. Met de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 1e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief resultaat van afgerond € 2,0 mln. verwacht voor heel 2022. Hiervan wordt € 1,3 mln. veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten voor WOZ-bezwaren. € 0,2 mln. komt door extra kosten voor de CAO, inflatie en Corona. Op de reguliere bedrijfsvoering is een negatief resultaat van € 0,4 mln. behaald. Voor een gedeelte van de kosten is de begroting vanaf 2023 structureel verhoogd. 

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457 
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Verhoging eenmalige energietoeslag 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met het verstrekken van de ambtshalve nabetaling van € 500 aan huishoudens die eerder de energietoeslag hebben ontvangen van € 800. Huishoudens die daarvoor in aanmerking komen, maar nog geen aanvraag hebben ingediend of waarvan de aanvraag nog in behandeling is, kunnen nog altijd een aanvraag indienen. Zij ontvangen direct de verhoogde energietoeslag van € 1.300.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271 
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler  

Middelen Wet open overheid (Woo)

Het college van B&W heeft ingestemd met de bestedingsvoorstellen voor de implementatie van de Wet open overheid. De Woo heeft als doel (semi)overheden transparanter en toegankelijker te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Informatie: Ruben de Heij
Tel: 06-46373547
e-mail: ruben.deheij@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Direct Duidelijke Deal

Het college van B&W heeft besloten om de Direct Duidelijk Deal te tekenen en vervolgens aan de slag te gaan met Direct Duidelijk in de hele organisatie. Het doel is om duidelijke brieven en e-mails te schrijven, met helder en zo eenvoudig mogelijk taalgebruik.

Informatie: Joëlle Janssen
Tel: 06-28870366
e-mail  joelle.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RvO inzake kamergewijze verhuur

De fractie PIT heeft vragen gesteld over kamergewijze verhuur. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Regina Koonen
Tel: 06-28344803 
e-mail: regina.koonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake resultaten congestieonderzoek

Het college van B&W informeert de gemeenteraad per brief over de resultaten van het congestieonderzoek van de Provincie Limburg. Met de brief wordt beoogd de raad van actuele informatie te voorzien over de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

Informatie: Kim Stienen
Tel: 06-39843747 
e-mail: kim.stienen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Motie rouwloket van 24 februari 2022

De gemeenteraad heeft door middel van een motie het college van B&W opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een rouwende te ondersteunen bij het verlies van een dierbare. Het college constateert dat er veel initiatieven op dit vlak zijn, maar dat deze niet bij alle inwoners bekend zijn. Het college richt daarom een pagina in op de gemeentelijke website en geeft MIK-PIW opdracht om in 2023 een fysiek dan wel virtueel informatie- en ondersteuningspunt in te richten. Het college informeert de raad per brief over deze wijze van afhandeling van de motie rouwloket.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 140 46 
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.