Besluitenlijst week 39 - 2022

Vastgesteld 4 oktober 2022

Ontwerpbestemmingsplan 'President Kennedysingel 6 Sittard’

Het college van B&W legt het ontwerp van het bestemmingsplan "President Kennedysingel 6" gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen hierop reacties (zienswijzen) indienen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt bekendgemaakt via een publicatie in het Gemeenteblad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige Kwikfitlocatie aan de President Kennedysingel 6 te Sittard. Het bestemmingsplan is te raadplegen in de stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Informatie: Roel Friesen
Tel: 14 046 
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de Nationale ombudsman inzake het rapport 'met te weinig genoegen nemen'

Het college van B&W heeft besloten per brief te reageren op het rapport 'met weinig genoegen nemen' van de Nationale ombudsman. Met de brief wordt een reactie gegeven op de aanbevelingen in het rapport.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Wijzigingsbesluit Beleidsregels Individuele Studietoeslag Sittard-Geleen 2022

Het college van B&W heeft een wijzigingsbesluit van de ‘Beleidsregels Individuele Studietoeslag Sittard-Geleen 2022’ vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk om studietoeslag ook met terugwerkende kracht aan te vragen als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Terugwerkende kracht kan tot maximaal 1 april 2022, omdat vanaf dan nieuwe landelijke regels gelden. Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Informatie: Gerald Hoogeveen
Tel: 06-18575023
e-mail: gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Energietoeslag studenten

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van de energietoeslag aan studenten met een inkomen tot 120%. Ook studenten met een laag inkomen, een zelfstandig huishouden en een energiecontract hebben in dezelfde mate te maken hebben met de stijgende energieprijzen. Net als andere huishoudens dienen studenten aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag.

Informatie: Anouk Harle
Tel:  06-27278271
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Optimalisatie ruimtegebruik op werklocaties Westelijke Mijnstreek

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het rapport "Optimalisatie ruimtegebruik op werklocaties Westelijke Mijnstreek" (fase 2). Het rapport heeft betrekking op de mogelijkheden om op bestaande bedrijventerreinen ruimte voor nieuwe bedrijvigheid te creëren en de kwaliteit van de werklocaties te verbeteren. Het college stemt ook in met het opstarten van een vervolgtraject om samen met andere gemeenten en betrokken partners in de Westelijke Mijnstreek de adviezen uit het rapport uit te werken in een regionale uitvoeringsagenda.

Informatie: Bram Winantz
Tel: 14 046 
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Brief aan de gemeenteraad inzake XONAR

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de financiële situatie van zorgaanbieder XONAR.

Informatie: Eric van Mulken
Tel: 14 046 
e-mail: eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021 en heeft besloten dit ter informatie te delen met de gemeenteraad en de Wmo raad. Gemeenten zijn wettelijk verplicht één keer per jaar te rapporteren over de ervaringen van cliënten die een nieuwe Wmo maatwerkvoorziening hebben toegekend gekregen. De resultaten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, met verwijzing naar de website www.waarstaatjegemeente.nl  / Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake duurzaamheidsleningen

De fractie Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born heeft vragen gesteld over duurzaamheidsleningen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Indy Rozenboom
Tel: 14-046 
e-mail: indy.rozenboom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Judith Bühler en Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.