Besluitenlijst week 3 - 2022

Vastgesteld 25 januari 2022

Passantenhaven Schipperskerk

Het college van B&W heeft besloten om het raadsvoorstel Passantenhaven Schipperskerk aan te bieden aan de gemeenteraad. Op basis van de projectuitwerking en een voorlopig ontwerp wordt de raad gevraagd het geraamde uitvoeringskrediet te voteren.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 06-38690814 
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voortgang ontwikkeling voormalige sport- en zwemlocatie Sittard

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de uitgaande brief aan SmartProperty B.V. uit Maastricht betreffende de reactie op het verzoek tot verlengen van de exclusiviteit voor het indienen van een plan voor de realisatie van een vakantiepark op de voormalige zwem- en sportlocatie gelegen langs de Sportcentrumlaan in Sittard. Daarnaast heeft het college ingestemd met de uitgaande brief aan dhr. Wagemans over de ontwikkeling van dit dossier.

Informatie: Ivo Nijsten
Tel: 06-38919760
e-mail: ivo.nijsten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voormalig DaCapo College Born

De fractie Klein heeft vragen gesteld over de huisvesting van de creatieve ondernemers, die momenteel in het voormalige gebouw zitten van DaCapo College te Born. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Leon Vaessen
Tel:  046-4778359
e-mail: leon.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels    

Vaststelling bestemmingsplan "Rijstraat 102 Guttecoven" 

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “"Rijstraat 102 Guttecoven" ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Van 11 oktober tot en met 3 december 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de juridisch-planologische wijziging van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning aan de Rijstraat 102 te Guttecoven.

Informatie: Bart Dings
Tel: 06-43218678 
e-mail: bart.dings@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake financiële tekorten verbreding A2

De fractie gob heeft vragen gesteld over financiële tekorten verbreding A2. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie:Thijs van Pol
Tel: 06-54730123
e-mail: thijs.vanpol@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw

Het college van B&W heeft ingestemd met de gewijzigde begroting 2022 van de GR-regeling Vidar Wsw en legt deze ter instemming voor aan de raad.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046-4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan de gemeenteraad inzake Informatiebrief BsGW - december 2021

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de Informatiebrief BsGW - december 2021. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad te informeren over de door BsGW opgestelde raadsinformatiebrief december. In deze nieuwsbrief treft u een korte weergave aan van de meest relevante agendapunten, die op 9 december jl. in de vergadering van het algemeen bestuur van BsGW zijn besproken.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-2563345 
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler  

Memo aan de gemeenteraad inzake eindevaluatie project verduurzaming schuldhulpverlening

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over de eindevaluatie van het project verduurzaming schuldhulpverlening. Met de memo wordt beoogd de raad in kennis te stellen over het verloop van het project en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 06-15076162
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler  

Wijziging re-integratieverordening i.v.m. de oprichting van een Sociale Coöperatie

Het college van B&W stemt ermee in om de Sociale Coöperatie (in oprichting) als re-integratievoorziening in te zetten en stelt de raad voor om artikel 8a ‘Sociale Coöperatie’ aan de re-integratieverordening toe te voegen. Daardoor kan het college inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toestaan om met behoud van uitkering deel te nemen aan de Sociale Coöperatie met als doel ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap.

Informatie: Gerald Hoogeveen
Tel: 06-18575023
e-mail: gerald.hoogeveen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler  

Maatregelen 2022 voor MKB ondernemers als gevolg van corona

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om voor 2022 een lokaal pakket coronamaatregelen vast te stellen. Onderdeel van dat pakket is een noodfonds voor ondernemers die geen gebruik kunnen maken van andere steunmaatregelen. Ook wordt voorgesteld om in 2022 geen reclamebelasting en precariobelasting terrassen te heffen. Met de maatregelen is een bedrag van 1,2 miljoen euro gemoeid.

Informatie: Bram Winantz
Tel: 14046
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.