Besluitenlijst week 40 - 2022

Vastgesteld 11 oktober 2022

Vragen ex artikel 43 RVO inzake sensoren verkeersregelinstallaties Sittard-Geleen

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over detectie van motoren en (brom)fietsen bij verkeersregelinstallaties in Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Bart Lendfers
Tel: 06-38293678 
e-mail: bart.lendfers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake mantelzorgwoningen

De fractie CDA heeft vragen gesteld inzake mantelzorgwoningen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Nora Ritzen
Tel: 06-38603694
e-mail: nora.ritzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex Artikel 43 RvO inzake bomenkap Vredeslaan Limbricht

De fractie GroenLinks/PvdA heeft vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap in de Vredeslaan te Limbricht. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Antoine Sijstermans
Tel: 06-11980072
e-mail: antoine.sijstermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2023 en Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van de nieuwe concept- afvalstoffenverordening alsmede de concept-uitvoeringsregeling om het vastgestelde uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof 2022-2025 uit te kunnen voeren. Ter vaststelling legt het college de nieuwe afvalstoffenverordening voor aan de raad. Het college heeft voorts ingestemd met het vrijgeven voor inspraak van de gewijzigde inzamelfrequentie voor restafval en PMD.

Informatie: Max Narinx
Tel: 06-43491526 
e-mail: max.narinx@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake nieuwe ontwikkelingen omtrent kernenergie

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over nieuwe ontwikkelingen omtrent kernenergie op landelijk en provinciaal gebied. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over landelijke en provinciale ontwikkelingen omtrent kernenergie. 

Informatie: Indy Rozenboom
Tel: 06-18704418 
e-mail: indy.rozenboom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.