Besluitenlijst week 41 - 2022

Vastgesteld 18 oktober 2022

Eindverslag project Aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek

Spookbedrijven zijn bedrijven die zijn opgezet om de wet te omzeilen en verboden activiteiten te verbergen. Dit heet ondermijning. Vanaf 2019 zijn de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein hiermee aan de slag gegaan. Dit is gebeurd via het project Aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek. De gemeenteraad krijgt het eindverslag van dit project. Een aantal activiteiten van het project, in het bijzonder voorlichting aan bedrijven en toezicht op bedrijventerreinen, wordt meegenomen in de vaste aanpak van ondermijning.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Voorontwerp-bestemmingsplan Watersley

Het college van B&W legt het voorontwerpbestemmingsplan "Watersley" gedurende zes weken voor inspraak ter inzage. Het college heeft zich nog niet uitgesproken over het voorontwerp, maar vanwege de mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 legt het college het voorontwerp wel al ter inzage.

Informatie: Roel Friesen
Tel:  14 046 
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verklaring van geen bedenkingen project OHIO AnQore

De fractie SPA heeft vragen gesteld over de te verlenen Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein DSM Geleen’. Deze Vvgb is nodig omdat het bestemmingsplan binnen de bestemmingen ‘verkeersdoeleinden’ en ‘spoorwegdoeleinden’ de aanleg van een buisleiding niet toestaat. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 14 046 
e-mail  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad over de uitspraak van het kort geding tegen de aanbestedingen jeugdhulp Zuid-Limburg

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de uitspraak van het kort geding tegen de aanbestedingen jeugdhulp Zuid-Limburg.

Informatie: Eric van Mulken
Tel: 14 046 
e-mail: eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Doelen fysieke leefomgeving en onderzoeksopzet Omgevingsvisie

Het college van B&W besluit, als onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie, de doelen voor de fysieke leefomgeving en de gewijzigde onderzoeksopzet, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Informatie: Cas Denissen
Tel: 14 046 
e-mail: cas.denissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.