Besluitenlijst week 42 - 2022

Vastgesteld 1 november 2022

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026. Deze kadernota wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze kadernota bepalen de gemeenteraden van Beek, Stein en Sittard-Geleen de koers van de veiligheidsaanpak voor de jaren 2023-2026. Zij stellen hierin een aantal concrete doelen vast voor thema’s die voorrang krijgen. Het college stelt voor om de thema’s cybercrime, sociale kwaliteit, externe veiligheid en ondermijning, in het bijzonder drugscriminaliteit voorrang te geven. Daarnaast stelt het college voor om het thema jeugd als rode draad binnen de veiligheidsaanpak te benoemen. Met deze thema’s gaan alle partners (waaronder de gemeenten en de politie) aan de slag.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake opvolging inwonerspeiling 2022

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de resultaten en opvolging inwonerspeiling 2022. Inwoners en partners worden uitgenodigd voor dialoogsessies om samen tot een duiding en prioritering van de onderwerpen en vervolgacties te komen.

Informatie: Esther Schoenmakers-Aelmans
Tel: 06-39074123 
e-mail: esther.schoenmakers-aelmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststelling bestemmingsplan woning Keerweg 26, Buchten

Het college van B&W legt het bestemmingsplan “Keerweg 26 te Buchten” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel tussen de woningen aan de Keerweg 24 en 28 in Buchten.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 14 046 
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake deelname 'Programma SAMEN!'

De fractie van GOB heeft op 21 september 2022 vragen gesteld over deelname ‘Programma SAMEN!’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: John Vernaus
Tel:  06-50633174
e-mail: john.vernaus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje" 

De fractie van GOB heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen inzake de geplande nieuwbouw van zorgcentrum “de Baenje". Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Tom Huwae
Tel: 14 046
e-mail: tom.huwae@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad inzake bestuursrapportage 2e kwartaal 2022 BsGW

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de 2e kwartaal 2022 bestuursrapportage van BsGW en gaat akkoord met het doorsturen van het memo naar de raad. Met de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 2e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief resultaat van afgerond € 1,6 mln. verwacht voor heel 2022. Hiervan wordt € 1,2 mln. veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten voor WOZ-bezwaren, € 0,3 mln. komt door extra kosten voor de CAO, inflatie en Corona. Op de reguliere bedrijfsvoering is een negatief resultaat van € 0,1 mln. behaald. Voor een gedeelte van de kosten is de begroting vanaf 2023 structureel verhoogd. Het aandeel in het negatief resultaat voor de gemeente Sittard-Geleen is naar verwachting € 0,14 mln.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457 
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Verzoekbesluit onteigening Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de onteigeningsprocedure te starten voor de gronden in het gebied waar de Unilocatie Grevenbicht-Obbicht gerealiseerd wordt. Door de procedure nu te starten is er naar verwachting geen vertraging bij de realisatie van de nieuwe school en sportaccommodatie, mocht een resultaat in de lopende onderhandeling lang op zich laten wachten.

Informatie: Bert Pex
Tel: 06-46317077
e-mail: bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Omgevingswet: gevolgen welstandsbeleid

De invoering van de Omgevingswet (Ow) vraagt om aanpassing van regels en beleid op het gebied van de advisering inzake welstand.Het college van B&W  heeft daarom besloten de ‘Beleidsregel ambtelijke welstandstoets’ vast te stellen. Deze beleidsregel vervangt de bestaande beleidsregel hierover. Bij invoering van de Ow treedt de nieuwe beleidsregel in werking en komt de oude beleidsregel te vervallen. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om vast te stellen de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sittard-Geleen en het Handboek ‘Sneltoetscriteria Kleine bouwinitiatieven’. Bestaande verordeningen en beleidsregels worden ingetrokken.

Informatie: Richard Schoffeleers
Tel: 06-30531788 
e-mail: richard.schoffeleers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vitaliteit bevorderen door aanpassing doelen Individueel Keuze Budget (IKB)

De gemeente Sittard-Geleen wil een vitale organisatie zijn en stimuleert een gezonde leefstijl van haar medewerkers. Om sporten en fietsen financieel aantrekkelijker te maken wordt met instemming van het Lokaal Overleg een regeling bedrijfsfitness in het Individueel Keuze Budget (IKB) opgenomen en komt er een (e-)bike leaseplan. Medewerkers kunnen door het IKB keuzes maken die gericht aansluiten bij hun werk en privésituatie. Daarmee geeft de gemeente invulling aan moderne arbeidsverhoudingen, waarin eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van medewerkers centraal staan.

Informatie: Corine Buytendijk
Tel: 06- 53573606 
e-mail: corine.buytendijk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake niet verstrekken vergunning padelbanen TC Oriënt

De fractie PIT heeft vragen gesteld over het niet verstrekken van de vergunning voor padelbanen bij TC Oriënt. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&Wbeantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Oscar van Hoof
Tel: 14 046 
e-mail: oscar.vanhoof@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Vrachtwagen Parkeren Kampstraat Geleen

De fractie Stadspartij Sittard-Geleen heeft vragen gesteld over “Vrachtwagen Parkeren Kampstraat Geleen”. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Michael Graafhuis
Tel: 06-34381076
e-mail: michael.graafhuis@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Sluiting Bie Zefke

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft 3 oktober 2022 vragen gesteld over de sluiting van Bie Zefke. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Linda Cörvers
Tel: 14 046 
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verdwijnen van de nachtopvang Moveoo mbt dakloze, en het sluiten van inloophuis BieZefke in Sittard

De fractie van Stadspartij heeft vragen gesteld over het verdwijnen van de nachtopvang van Moveoo en de sluiting van Bie Zefke. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Linda Cörvers
Tel: 14 046 
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan externe partij inzake Doorstart inloopvoorziening Bie Zefke aan de President Kennedysingel

Het college van B&W heeft besloten externe partij per brief te informeren over Doorstart inloopvoorziening Bie Zefke aan de President Kennedysingel. Het college stemt in met de verzending van een brief aan de omwonenden van de voormalige inloopvoorziening Bie Zefke over een tijdelijke doorstart van de inloopvoorziening op dezelfde locatie. De brief wordt aan de raad gezonden. De gemeenteraad ontvangt ook een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen rond de huisvesting van de inloopvoorziening voor dak- en thuislozen.

Informatie: Kim Stienen
Tel: 06-39843747
e-mail: kim.stienen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Ivo Tillie en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.