Besluitenlijst week 44 - 2022

Vastgesteld 8 november 2022 

Memo aan de gemeenteraad inzake Informatie over wateroverlast 2022

Het college B&W heeft besloten de gemeenteraad per memo te informeren over Informatie over wateroverlast 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Eindverantwoording provinciale subsidie ‘Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard’

Het college van B&W heeft ingestemd met de eindverantwoording subsidie ‘Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard’ en vraagt de Provincie Limburg over te gaan tot subsidievaststelling.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Glanerbrook en Burgemeester Damenpark’ heeft zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingekomen. De gemeenteraad wordt gevraagd om een besluit over deze zienswijzen te nemen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld, omdat de hoogte van de overkapping van de wielerbaan / buitenijsbaan 3 meter lager wordt dan in het ontwerpbestemmingsplan.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Addendum Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen

Het college van B&W stelt een wijziging van de mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen vast. De wijziging wordt toegezonden naar de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verhogen woningprogramma gebiedsontwikkeling ‘De Haese C'

Het college van B&W heeft besloten om het maximaal aantal toegestane woningen in de gebiedsontwikkeling ‘De Haese C’ te verhogen met 5 woningen om zodoende ruimte te maken voor sociale huurwoningen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van een toekomstbestendige sociale woningvoorraad. De toevoeging past binnen de huidige plankaders en met oog voor de bestaande kwaliteitseisen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Realisatie vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook en Landschapsplan Burgemeester Damenpark

Het college van B&W heeft besloten om, na afweging van verschillende varianten en de inbreng van de fracties in de raad, de raad voor te stellen om te starten met de uitvoer van het ontwerp voor de vernieuwbouw van sportpark Glanerbrook in Geleen. Op een later moment (voor het eerst in het voorjaar 2023)  kan opnieuw gekeken worden of uitgestelde onderdelen alsnog uitgevoerd kunnen worden. Indien de raad met het voorstel instemt, kan in 2023 gestart worden met de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook gericht op een toekomstbestendige accommodatie, een energieneutraal gebouw (inclusief het energieneutraal gebruik van installaties) dat weer 50 jaar standhoudt.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

1ste begrotingswijziging 2023 - septembercirculaire 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2023 – septembercirculaire en dit voorstel aangeboden aan de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming in de 
raadsvergadering van 9/10 november 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (basistaken) Regio Zuid-Limburg 2022

Het college van B&W heeft het “Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (basistaken) Regio Zuid-Limburg 2022 deel 1 en deel 2 vastgesteld.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers 

Stadsmarketing

Het college van B&W stemt in met het voortzetten van 'de Zomer van' naar 'de Winter van'. Hiermee wordt er aandacht gegeven aan activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente en trekken we meer bezoekers naar de stadscentra. Een bedrag van € 80.000,- wordt hiervoor beschikbaar gesteld. 

Het college stemt ook in met het proces om te komen tot een stevige positionering van de gemeente Sittard-Geleen en een gedragen stadsmarketing 

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vaststelling proces toekomstige invulling voormalige sport- en zwemlocatie (oude CIOS-locatie) gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard

Het college van B&W heeft besloten om met de raad in een Ronde in gesprek te gaan over drieuitgewerkte denkrichtingen voor toekomstige invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie(oude CIOS-locatie) gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard. Middels het versturen van eenraadsinformatiebrief en de schriftelijke beantwoording van gestelde vragen in de Ronde van 7 juli wordt toelichting gegeven op deze voorgenomen processtappen.

Portefeuillehouder:  Wethouder Andries Houtakker  

Nieuwe overeenkomst beheer en onderhoud bestaande laadpalen EVnetNL

Het college van B&W sluit een nieuwe overeenkomst met EVnetNL voor beheer en onderhoud van de 8 bestaande EVnetNL laadpalen in Sittard-Geleen. In 2021 heeft de gemeente Sittard-Geleen een overeenkomst afgesloten met Vattenfall voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van ca. 100 laadpalen binnen de gemeente.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Uitvoeringsprogramma 2022 en jaarverslag 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het college van B&W heeft besloten het jaarverslag 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving vast te stellen. Het college besluitde gemeenteraad per brief te informeren over het jaarverslag 2021 en het  uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 

Portefeuillehouders: wethouder Andries Houtakkers en Yvonne Salvino-Meijer

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.