Besluitenlijst week 45 - 2022

Vastgesteld 22 november 2022

Verzoek tot ontslag van een voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W gaat akkoord met de beantwoording van de brief van advocatenkantoor mr. I.M. van den Heuvel naar aanleiding van een door mr. van den Heuvel ingediende klacht tegen de heer Kleefman, een voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Sittard-Geleen.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘week van de veiligheid’

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de week van de veiligheid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake permanente borden route verkeersexamen

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de permanente borden op de routes van het verkeersexamen naar aanleiding van de realisatie van permanente borden in andere gemeenten. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Intentieverklaring Voldoende Zoetwater                

Het college van B&W heeft ingestemd met de intentieverklaring Voldoende Zoetwater tussen de Limburgse waterpartners.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Financiering Corio Glana HL 20 fase 2 Parklaan      

Het college van B&W heeft ingestemd met de financiering van het project herinrichting Geleenbeek Parklaan. Het betreft het traject tussen de Agricolastraat en de Voorstad. Het project bestaat uit het verhogen van de bruggen, het verbreden van de koker onder de Engelenkampstraat, het ontkluizen van de Geleenbeek, het herinrichten van de openbare ruimte en het vergroten van de riolering inclusief twee zeefconstructies.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Belastingmaatregelen 2023

Jaarlijks stelt de raad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen vast. Het voorstel aan de raad is dat in 2023 alle tarieven in lijn met de indexering met 3.12 procent omhoog gaan.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake binnentreden opvanglocatie

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over het binnentreden van een opvanglocatie. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder:  wethouder Judith Bühler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake nieuwbouw school De Kingbeek

De fractie SPA heeft vragen gesteld over de nieuwbouw school De Kingbeek. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie 
verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Uitstel van betaling legeskosten voor omgevingsvergunningen windturbines

Het college van B&W heeft besloten betalingsafspraken te maken met Engie. Dit met oog op de doorlooptijd van de ontwikkeling.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het Schone Lucht Akkoord

De fractie D66 heeft vragen gesteld over het Schone Lucht Akkoord (SLA). Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake extra woonplekken daklozen

De fractie Lokaal SGB heeft vragen gesteld over update betreffende de extra woonplekken daklozen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vervolg op vervolgvragen betreffende sluiting Bie Zefke

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over vervolg op vervolgvragen betreffende sluiting Bie Zefke.Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Kleine energiebesparende maatregelen   

Het college van B&W heeft ingestemd met de aanpak van energiearmoede met kleine energiebesparende maatregelen. Hiervoor is door het Rijk € 2.605.215,- beschikbaar gesteld. We zetten via verschillende projecten in op het voorlichten, adviseren en
ondersteunen van onze inwoners bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Het doel is het verlagen van het energieverbruik van alle inwoners. Daarnaast worden inwoners met een laag inkomen gericht ondersteund om het energieverbruik verder te verlagen.  
     
Portefeuillehouder: wethouders Judith Bühler en Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.