Besluitenlijst week 47 - 2022

Vastgesteld 29 november 2022

Raadsinformatiebrief Uitstel Omgevingswet

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het uitstel van de Omgevingswet. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over de stand van zaken.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Schaderegeling kabel- en leidingwerkzaamheden Sittard-Geleen 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de actualisatie van de tarieven in de voorgestelde Schaderegeling kabel- en leidingwerkzaamheden Sittard-Geleen 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verkoop van voormalige Mavo Land van Gulick aan de Engelenkampstraat 23-25 te Sittard

Het college van B&W heeft besloten om het gebouw van de voormalige Mavo Land van Gulick aan de Engelenkampstraat 23-25 te Sittard te verkopen aan woningstichting ZOwonen. Door deze verkoop kan ZOwonen haar kantoor vestigen in het centrum van Sittard. Daarnaast draagt de verkoop bij aan het behoud en opwaardering van een gemeentelijk monument.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen  

Gratis parkeren op koopavonden en koopzondagen in december 2022

Het college van B&W heeft eenmalig besloten om het parkeren in de beide stadscentra Sittard en Geleen gratis te maken op de koopavonden en koopzondagen in december 2022. Dit geeft inwoners én ondernemers een extra steuntje in de rug in de maand december.Bij de samenstelling van de jaarrekening 2022 zal gekeken worden naar de inkomstenderving door deze maatregel. Op basis daarvan zal het college de raad voorstellen daarvoor de coronareserve te bestemmen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen  

Controleprotocol 2022          

Het college is akkoord gegaan met het controleprotocol voor de controle van de jaarrekening 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Wijziging raadsvoorstel belastingmaatregelen 2023

Het college heeft besloten het raadsvoorstel belastingmaatregelen 2023 te wijzigen.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Ontwerpbestemmingsplan Holtum Noord IV    

Het college van B&W stemt in met het “ontwerpbestemmingsplan Holtum Noord IV” en legt het gedurende zes weken voor inspraak ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het meest noordelijke deel van bedrijventerrein Holtum Noord III. Het gebied tussen de Holtum-Noordweg en afslag 46 ‘Roosteren’ aan de westzijde van de rijksweg A2. Het plan voorziet in de juridisch-planologische mogelijkheid voor realisatie van een distributiecentrum.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Stadskrant 'nieuwe stijl': tweewekelijkse publicatie in MIJNGazet

Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de Stadskrant ‘nieuwe stijl’. Dit betekent dat de gemeente stopt met het uitgeven van de Stadskrant in eigen beheer. Het nieuws van de gemeente wordt vanaf januari 2023 iedere twee weken gepubliceerd inMIJNGazet. Deze nieuwe publicatie wordt één jaar lang geprobeerd en daarna geëvalueerd.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Nederlands Kampioenschap wielrennen 2023 in Sittard-Geleen

Het college van B&W stemt ermee in om het NK Wielrennen 2023 te organiseren in Sittard-Geleen. De gemeente stelt hieraan als voorwaarde dat de route voor zo weinig mogelijk (verkeers)overlast zorgt. En dat de veelzijdigheid van Sittard-Geleen opaansprekende wijze in beeld wordt gebracht. Het college stemt er ook mee in om hieraan een bijdrage te leveren van € 125.000.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake Het Groene Net Zuid

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de stand van zaken van Het Groene Net Zuid. 

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake Gevolgen uitspraak Raad van State tegen bouwvrijstelling

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State tegen de bouwvrijstelling die in 2020 is ingesteld. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad te informeren over de gevolgen van de uitspraak voor bouwprojecten in Sittard-Geleen.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake oversteekplaats middenweg en wandelpad Geleenbeek

De fractie van GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over de oversteekplaats middenweg en wandelpad Geleenbeek naar aanleiding van gereedkomen van Corio Glana.Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 inzake proces omtrent de ESCS-locatie

De fractie GroenLinks/PvdA heeft vragen gesteld over het proces omtrent de ESCS-locatie. Deze artikel 43-vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake zonnepanelen Sanderbout

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de zonnepanelen op huurwoningen binnen het beschermd stadsgezicht Sanderbout. Het college van B&W is bereid dit te onderzoeken. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Uitspraak Raad van State Bouwvrijstellingen/vergunningen 2 november 2022

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over de Uitspraak Raad van State Bouwvrijstellingen / vergunningen 2 november 2022. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Informatiebrief aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van het exploitatieresultaat 2022 van Gemeenschappelijke Kredietbank Limburg

Het college van B&W heeft besloten de informatiebrief van het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg te delen met de gemeenteraad. Met de brief wordt beoogd de raadsleden te informeren over de ontwikkeling van het exploitatieresultaat 2022 van deze verbonden partij.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.