Besluitenlijst week 48 - 2022

Vastgesteld 6 december 2022

Leerrapportage brand Asterstraat Geleen mei 2022

Een onderzoek is ingesteld naar de inzet van de gemeentelijke organisatie bij de grote brand Asterstraat Geleen, op 25 mei 2022. De overdracht door de veiligheidsregio aan de gemeente  was niet snel en adequaat genoeg. Deze was niet conform de opdracht in het Regionaal Crisisplan Zuid Limburg. Ook in de gemeentelijke organisatie blijken verbeterpunten aanwezig. Onderzocht is waar de belemmeringen uit hebben bestaan en wat verbeterd moet worden. De eerste verbeteringen zijn inmiddels in uitvoering, andere volgen in 2023.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Eindverslag project ‘Hensplantages de wijk uit’

Het kweken van hennep in panden levert brandgevaarlijke situaties op. Niet alleen voor de bewoner zelf, maar ook voor omwonenden. Bovendien zet drugscriminaliteit in een buurt de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Met het project ‘Hensplantages de wijk uit’ heeft de gemeente vanaf 2019 samen met partners gewerkt aan het hennepvrij maken en houden van diverse wijken in onze gemeente. De gemeenteraad krijgt het eindverslag van dit project. Ondanks dat dit project is afgerond, blijft de gemeente inzetten op het preventief aanwezig zijn in wijken, ophalen van signalen en het weerbaar(der) maken van inwoners en ondernemers tegen allerlei vormen van criminaliteit.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Zienswijze besluit Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake casus Functioneel Leeftijdsontslag

Het college van B&W stelt aan de raad voor om geen zienswijze naar voren te brengen over het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit voorgenomen besluit van 14 oktober 2022 gaat over de bijdrage van de gemeenten aan deVeiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg wil deze gezamenlijke bijdrage van de Limburgse gemeenten vanaf 2023 structureel verhogen met € 560.000 euro. Voor de gemeente Sittard-Geleen is dit € 90.000. Deze extra bijdrage is nodig voor een voorziening voor het Functioneel Leeftijdsontslag. Dit een speciale regeling voor bepaalde (zware) beroepen binnen de overheid, zoals de brandweer.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Prestatieafspraken woningcorporaties 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met de contouren van de prestatieafspraken met de in Sittard-Geleen actieve woningcorporaties (ZOwonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Zaam Wonen en Woonpunt). Prestatieafspraken zijn overeenkomsten tussen gemeente, huurdersverenigingen en woningcorporaties over de samenwerking aan de volkshuisvestingsdoelen van de gemeente.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2023

Het college heeft de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Sittard-Geleen 2023 zonder veranderingen vastgesteld. Inwoners hebben drie weken tijd gehad om aan te geven wat ze vinden van het aanpassen van het aantal keren dat restafval en PMD opgehaald worden. De reacties hebben niet gezorgd voor aanpassingen van het voorstel. Ook trekt het college het besluit over de regels voor het bijplaatsen en verplaatsen van gele stippen in, omdat dit niet meer geldt.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

4de rapportage 2022

Het college van B&W heeft ingestemd met de 4de rapportage 2022 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling in de raadsvergadering van 15 december 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Convenant Minnelijke Schuldregeling NVVK (Nederlandse Vereniging voor het Volkskrediet)

Het college van B&W heeft ingestemd met ondertekening van het Convenant Minnelijke Schuldregeling. Deze overeenkomst regelt een snel en uniform proces voor minnelijke schuldregelingen, wanneer de gemeente de schuldeiser is. Afgesproken wordt dat de gemeente in principe bij voorbaat akkoord gaat met een aanbod voor een schuldregeling. Bovendien wordt de incasso opgeschort wanneer de inwoner deelneemt aan een schuldentraject. Het college heeft daarnaast kennis genomen van de raadsmemo over dit onderwerp en besloten deze memo aan te bieden aan de raad.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Convenant Acquisitie in Limburg 2023-2025

Het college van B&W heeft ingestemd met het aangaan van het convenant ‘Acquisitie in Limburg’. In dit convenant worden afspraken gemaakt over het samenwerken bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven en het behouden en verbeteren van bestaande bedrijven.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Uitvoeringsprogramma MKB Green Deal

Het college van B&W heeft in maart 2022 ingestemd met de deelname aan de pilot Sittard-Geleen ‘Duurzaam Ondernemen Zuid-Limburg’ voor de ontwikkeling van een MKB- ondersteuningsinfrastructuur. Deze pilot is er op gericht om ondernemers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun onderneming. De pilot is een samenwerking tussen stichting Bedrijventerreinen Sittard-Geleen (BSG), Rabobank, LIOF, Stadslabs en de gemeente Sittard-Geleen. De werknaam van de pilot is ‘MKB Green Deal’. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het college stemt in met het uitvoeringsprogramma MKB Green Deal en met de financiële ondersteuning van ondernemers voor deelname aan de MKB Green Deal. Hiervoor is de subsidieregeling ‘Duurzaam Ondernemen MKB Sittard-Geleen’ door het college vastgesteld. Deze subsidieregeling zal de kosten voor het deelnemen aan workshop-modules, het opstellen van een plan van aanpak en begeleiding bij de uitvoering voor een groot deel vergoeden.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Ondersteuning verenigingen en accommodaties bij stijgende energiekosten

Het college van B&W heeft besloten om, onder voorwaarden, verenigingen en beheerders van accommodaties in de periode van 1 oktober 2022 t/m 31 december 2023 te ondersteunen in het betalen van de energiekosten.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek)

Het college van B&W stemt in met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform het wijzigingsbesluit (artikel 18 lid 1). De wijziging van de gemeenschappelijke regeling gaat over de veranderende afrekensystematiek. Omnibuzz organiseert namens de gemeente het vervoer voor mensen die geen of minder goed toegang hebben tot het reguliere openbaar vervoer of niet zelf in eigen vervoer kunnen voorzien.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vragen aanpassing van de bestaande APV

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de aanpassing van de bestaande APV. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeerssituaties Dr. Nolenslaan Sittard

De fractie SPA heeft vragen gesteld over verkeerssituaties Dr. Nolenslaan Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stijgende energieprijzen verenigingen en buurthuizen.

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over ‘stijgende energieprijzen verenigingen en buurthuizen’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.