Besluitenlijst week 49 - 2022

Vastgesteld 13 december 2022

Actualiseren vlaggenprotocol Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van het voorstel ‘Actualiseren vlaggenprotocol Sittard-Geleen’. Zo zijn onder andere de Europese en Limburgse vlag toegevoegd, zijn enkele themavlaggen toegevoegd en zijn vlaginstructies van de Nederlandse vlag gewijzigd in het nieuwe vlaggenprotocol.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarstukken en bijbehorende overeenkomsten Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Het college van B&W heeft kennis genomen van het Jaarverslag 2020-2021 en het Jaarplan 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek en biedt deze jaarstukken ter kennisname aan de gemeenteraad aan. In het Jaarverslag 2020-2021 laat het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek zien welke inspanningen zij heeft verricht, welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en welke (financiële) resultaten zij heeft geboekt. Middels het Jaarplan 2023 geeft het Zorg- en Veiligheidshuis inzicht in haar uitvoerende taken, inspanningen en begroting voor het jaar 2023. Om uitvoering te geven aan het Jaarplan 2023 is het college akkoord gegaan met de bijbehorende overeenkomsten van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. 

Het jaarverslag 2021 is te bereiken via de URL: https://zlzvh.magzmaker.com/westelijke_mijnstreek_jaarverslag_2020_2021
Het Jaarplan 2023 is te bereiken via de URL: Westelijke Mijnstreek - Jaarplan 2023 - Westelijke Mijnstreek - Jaarplan 2023 (magzmaker.com) 

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarverslag Archivaris 2019 – 2021

Het college van B&W heeft kennis genomen van het Jaarverslag van de Archivaris over de periode van 2019 - 2021.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Rondevoorstel Concept beleidskaders huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Het college van B&W heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om tijdens de ronde een opiniërende discussie te voeren over de mogelijk vast te stellen beleidskaders voor het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. Het college heeft besloten in te stemmen met het document waarin de opgestelde concept beleidskaders worden toegelicht als uitgangspunt voor het gesprek in de raad.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Belastingheffing gebruikers opvang Oekraïners ZOwonen

Het college van B&W heeft besloten om de gebruikersheffing van de gemeentelijke belastingen voor een aantal panden van ZOwonen op naam van de gemeente te laten zetten. Hiermee wordt voorkomen dat de Oekraïense vluchtelingen een aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. De kosten kunnen gedekt worden uit de budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Energietoeslag 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met het verstrekken van de energietoeslag van € 1.300 aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Hiermee komt de gemeente Sittard-Geleen huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 tegemoet voor de gestegen energieprijzen.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Invoering Hotspotmonitor

In bijzondere gevallen kunnen archiefstukken die in een selectielijst zijn gewaardeerd als te vernietigen, alsnog worden gewaardeerd als te bewaren. Het aangewezen instrument hiervoor is de hotspotmonitor. Het college is akkoord gegaan met het invoeren van de hotspotmonitor en het periodiek monitoren en voorbereiden te beleggen bij een hotspotcommissie bestaande uit een minimale vertegenwoordiging van de archivaris, de directie, het team Informatiemanagement & ICT en de unit Archief. Vertegenwoordigers uit de maatschappij kunnen op basis van kennis ad hoc worden toegevoegd. De commissie adviseert het college en het college beslist. 

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Brief aan de gemeenteraad inzake deelname aan voorverkenning programma opwekking energie op Rijksgronden

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over deelname aan het programma voorverkenning opwekking energie op Rijksgronden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Ontvlechting en Samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen

Het college van B&W heeft twee overeenkomsten met betrekking tot Beschermd Wonen vastgesteld. Daarmee zijn de afspraken over de ontwikkelingen betreffende de doordecentralisatie Beschermd Wonen formeel en juridisch vastgelegd.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Wijziging Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Het college van B&W heeft besloten om de nieuwe Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2022 vast te stellen. In deze nieuwe Subsidieregeling zijn een paar wijzigingen aangebracht voor onder andere de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en het C.O.C. Limburg. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2020-I.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de veiligheid in Sittard na de sluiting van Bie Zefke

De fractie Lokaal SGB heeft een vraag gesteld over de veiligheid in Sittard na de sluiting van Bie Zefke. Deze artikel 43 vraag is door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.