Besluitenlijst week 4 - 2022

Vastgesteld 1 februari 2022

Brief aan de gemeenteraad inzake 'Terugblik jaarwisseling 2021-2022'

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het verloop van de jaarwisseling 2021-2022 en de dagen die hieraan vooraf gingen. Daarnaast wordt kort gereflecteerd op het vuurwerkverbod.

Informatie: Michelle Rasch
Tel: 14046 
e-mail: michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Pasveld, Kleine Allee en ged. Jhr. Ruijs de Beerenbroucklaan, onttrekken aan het openbaar verkeer

Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen om de veldwegen Pasveld, Kleine Allee en een gedeelte van de Jhr. Ruijs de Beerenbroucklaan in de omgeving van kasteel Wolfrath aan het openbaar verkeer te onttrekken vanwege de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar aan de noordzijde van het huidig fabrieksterrein. Eind december 2021 heeft VDL Nedcar de eigendom van deze wegen verkregen.

Informatie: Eric Evers
Tel: 06-34507595 
e-mail: eric.evers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voorontwerpbestemmingsplan Holtum Noord IV

Het college van B&W stemt in met het ‘Voorontwerpbestemmingsplan Holtum Noord IV’ en legt het conform de ‘Inspraakverordening Sittard-Geleen’ gedurende zes weken voor inspraak ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het meest noordelijke deel bedrijventerrein Holtum Noord III, tussen de Holtum-Noordweg en afslag 46 ‘Roosteren’ aan de westzijde van de Rijksweg A2 en voorziet in de juridisch-planologische mogelijkheid voor realisatie van een distributiecentrum.

Informatie: Bart Dings
Tel: 06-43218678 
e-mail: bart.dings@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Antwoordbrief ARK inzake bestemmingsplan klooster Agnetenberg

Het college van B&W heeft besloten om een antwoordbrief te sturen naar de voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Dit naar aanleiding van een ingekomen brief van de ARK aan het college op 21 december 2021. Deze brief heeft betrekking op het gebruik van de kapel van het klooster Agnetenberg. Ook heeft het college besloten een kopie van de brief aan de gemeenteraad te sturen.

Informatie: Marielle Roks
Tel: 06-15417315
e-mail: marielle.roks@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Fusie Regionale Ambulancezorg

De Ambulancediensten in Limburg willen vanaf 1 januari 2023 fuseren. Formeel draagt de Minister van Medische Zorg de zorg voor een duurzame veiligheidsstelling van ambulancevoorzieningen en de bekostiging loopt via de Zorgverzekeraars. Echter het besluit tot ontvlechting uit de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Zuid-Limburg en het overdragen van de ambulanceactiviteiten naar de nieuwe stichting RAV Limburg ligt bij het Algemeen Bestuur van de GGD. Wethouder L. Geilen is portefeuillehouder Volksgezondheid en lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg. Het college van B&W heeft wethouder L. Geilen goedkeuring gegeven om namens de gemeente vóór de fusie te stemmen.

Informatie: Maurice Leenders
Tel:  046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.