Besluitenlijst week 50 - 2022

Vastgesteld 20 december 2022

Benoeming van twee leden van de commissie voor bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen, Algemene Kamer

Het college van B&W besluit de heer mr. J.R.F. Kleefman tot 1 oktober 2025 te benoemen tot lid van de Algemene Kamer van de commissie bezwaarschriften. Tevens besluit het college mevrouw mr. P.A. van Enckevort tot 1 oktober 2023 te benoemen tot lid van de Algemene Kamer van de commissie bezwaarschriften.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft het beleids- en uitvoeringsplan Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg 2022-2025 vastgesteld. In de plannen laat het college zien wat de aanpak van mensenhandel in de regio Zuid-Limburg is. Die aanpak bestaat uit drie actielijnen. De eerste actielijn richt zich op het eerder en beter in beeld krijgen van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. De tweede actielijn richt zich op het versterken van de samenwerking tussen ketenpartners en de derde actielijn richt zich op het regelen van opvang en ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel. De plannen worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Indexering verhuurd vastgoed

Het college van B&W heeft besloten een afwijkend indexatie-percentage toe te passen van 6,5% ten aanzien van gemeenschapsaccommodaties met ingang van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Addendum Nota van zienswijzen -  NRD Omgevingsvisie

Het college van B&W heeft besloten een tekstuele wijziging in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door te voeren. De beantwoording van elk punt wordt in de originele versie van de NRD begonnen met “Standpunt college van B&W”. Dit wordt overal vervangen door “Standpunt van hetgemeentebestuur”. Op deze manier wordt recht gedaan aan de vaststelling van de NRD door het volledige gemeentebestuur.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen en Andries Houtakkers

Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027

Het college van B&W heeft besloten namens het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek een aanvraag in te dienen voor het ontvangen van een bijdrage uit de Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027.

Informatie: Ruud Weijers

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2022

Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan "Veegplan 2022" voor de periode van zes weken ter inzage. Het veegbestemmingsplan heeft betrekking op aanpassingen van diverse geldende bestemmingsplannen op specifieke locaties. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken gepubliceerd voor beroep. Daarna wordt het voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen  

Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met de gewijzigde begroting 2023 van de GR-regeling Vidar Wsw en legt deze ter instemming voor aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Algemene vergadering van aandeelhouders van Mijn StreekWarmte b.v, december 2022

Het college van B&W stemt in met de door de wethouder in te nemen standpunten in de Algemene vergadering van aandeelhouders van Mijn StreekWarmte b.v. december 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Planning & Control cyclus 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met de inrichting en planning van de Planning & Control cyclus 2023 en het voorstel ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze cyclus is de aanpak en planning van de volgende P&C-producten uitgewerkt: jaarstukken 2022, de 3 tussentijdse rapportages 2023, de kadernota 2023-2026, de begroting 2024 en de belastingmaatregelen 2024.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Regionaal jaarverslag leerplicht 2021-2022

Het college van B&W heeft het regionaal jaarverslag leerplicht 2021-2022 vastgesteld en stuurt dit ter kennisgeving aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Overeenkomst met Provincie Limburg over een extra financiële impuls aan de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg

Het college van B&W stemt in met deze overeenkomst waarin is opgenomen dat de gemeente een bedrag van €32.423,- bijdraagt aan de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg. Dit bedrag wordt besteed aan grootschalige opwekking van zonne-energie op daken. De andere vijftien Zuid Limburgse gemeenten dragen op basis van het inwoneraantal ook bij. In totaal gaat het om een bijdrage van €210.000,-. De Provincie Limburg verdubbelt dit bedrag. Hierdoor komt in totaal €420.000,- beschikbaar.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval’

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.