Besluitenlijst week 51 - 2022

Vastgesteld 10 januari 2023

Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg

Het college van B&W heeft het beleids- en uitvoeringsplan Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg 2022-2025 vastgesteld. In de plannen laat het college zien wat de aanpak van mensenhandel in de regio Zuid-Limburg is. Die aanpak bestaat uit drie actielijnen. De eerste actielijn richt zich op het eerder en beter in beeld krijgen van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. De tweede actielijn richt zich op het versterken van de samenwerking tussen ketenpartners en de derde actielijn richt zich op het regelen van opvang en ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel. De plannen worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake realisatie deelfietsen en wijzigingen regionaal openbaar vervoer 2023

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over realisatie deelfietsen en wijzigingen regionaal openbaar vervoer.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

BTW belaste verhuur- en exploitatieovereenkomst met Laco Geleen BV (onderdeel van Sportfondsen Nederland BV)

De gemeente brengt per 1 januari 2023 de exploitatie van Glanerbrook -gedurende de bouwfase- onder bij de commerciële exploitant Laco Geleen BV (onderdeel van Sportfondsen Nederland BV). Hiervoor wordt een huurovereenkomst met deze commerciële exploitant aangegaan waarin gekozen wordt voor een met BTW belaste verhuur. De inkoop-BTW op deinvesteringen is dan verrekenbaar en niet meer kostprijsverhogend. Het BTW-risico uit het raadsvoorstel van 16 december 2020 is hiermee opgelost. Het fiscale antwoord op de vraag of de (ver)nieuwbouw fiscaal “als in wezen nieuwbouw” is aan te merken is niet meer noodzakelijk in deze verhuurconstructie waarbij nu al de exploitatie middels overeenkomst bij een commerciële exploitant wordt ondergebracht.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Concept ambitiedocument ontwikkellocatie Petrusschool te Sittard

Het college van B&W heeft ingestemd met het concept Ambitiedocument Ontwikkellocatie Petrusschool en omgeving Kloosterplein te Sittard en hierover de dialoog aan te gaan met de samenleving.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein

Het college van B&W informeert de gemeenteraad dat de conceptregeling voor het omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein is vertraagd. Mede door actuele milieuthema’s, waaronder stikstof, moeten we opnieuw onderzoeken of er een milieueffectrapportage nodig is. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, hebben we hier nu extra tijd voor.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Openen grondexploitatie (GREX) voor de ontwikkeling van het Agnetengebied

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om een grondexploitatie te openen voor de ontwikkeling van het gebied Sittard Zuid-Oost (deel Agnetengebied).

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verkoop- en ontwikkelovereenkomst Dacapo locatie Broeksittarderweg

Het college van B&W stemt in met de verkoop van twee percelen grond gelegen aan de Burgemeester Arnoldtstraat en de Burgemeester Gijzelsstraat aan ZOwonen, die daarop twee woonzorggebouwen met 37 zorgwoningen en 9 reguliere woningen zal laten bouwen. ZOwonen doet dit met ontwikkelaar Holikiday voor SAM&ZO.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2023

Het college van B&W heeft het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 vastgesteld. De aanvragen om vergoeding van de (meer)kosten van uitbreiding van basisscholen de Kluis en Lemborgh, de Leeuwerik en ’t Heuvelke, verhuizing van basisscholen Talander en KC Sittard (Taalwijzer), realisatie van een speellokaal voor basisschool Leyenbroek, en eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair voor basisscholen Leyenbroek en Talander komen in aanmerking voor vergoeding en zijn daarom geplaatst op het Programma 2023. De aanvragen om uitbreiding van basisscholen de Driesprong en Reuzepas komen op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 niet in aanmerking voor vergoeding, en zijn daarom geplaatst op het Overzicht 2023.Wel is momenteel beleid in voorbereiding om de huisvesting van kindfuncties in scholen, die ten grondslag ligt aan deze aanvragen, te faciliteren.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Brief aan de gemeenteraad inzake regionale economische samenwerking

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over regionale economische samenwerking. Met de brief wordt een beeld geschetst van de actuele samenwerking van de Zuid-Limburgse gemeenten en de relatie met de Economic Board ZuidLimburg en de Stichting ESZL.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Opiniërend debat over drie denkrichtingen voor invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie, gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard  

Het college van B&W heeft ingestemd met een rondevoorstel dat uitgaat van het opiniërend bespreken van een drietal denkrichtingen voor invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie, gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard. De Ronde kent een informerend en een opiniërend deel. Met het voorstel wordt gepoogd om het te voeren debat in de Ronde zo goed mogelijk vorm te geven. Dat wordt gedaan met behulp van de in de nota grondbeleid genoemde zes maatschappelijke thema’s als leidraad in het debat, aangevuld met de concept-randvoorwaarden en de inbreng vanuit de fracties daarop.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidiëring Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2022

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar een subsidie van de gemeente voor de schouwburg, het museum, het poppodium Volt, het erfgoedcentrum en de bibliotheek. De gemeente vindt het belangrijk om deze culturele instellingen te steunen. De Domijnen ontvangt in 2022 bijna € 9 miljoen subsidie van de gemeente. In verband met de transitie waaraan De Domijnen werkt heeft De Domijnen dit jaar al een extra subsidie ontvangen van € 400.000.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verkoop van grond aan de veiligheidsregio Zuid Limburg ten behoeve van de realisatie van een brandweerkazerne

Het college van B&W heeft besloten om een perceel op de hoek Broeksittarderweg / Swentiboldstraat te Sittard te verkopen aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het doel van de verkoop is dat de veiligheidsregio een nieuwe brandweerkazerne kan realiseren. Na de realisatie kan het huidige pand aan de Swentiboldstraat worden gesloopt ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling 'Hart voor Sittard'.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Besteding Rijksmiddelen ‘Impuls Jongerencultuur’ (SPUK Cultuur) voor het jaar 2022

Het Ministerie van OCW heeft vanuit de zogenaamde SPUK gelden Impuls Jongerencultuur een budget ter hoogte van € 310.000 toegekend aan de gemeente Sittard-Geleen. De middelen zijn bestemd voor activiteiten en vormen van eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren van 14 t/m 27 jaar. Het budget wordt ingezet voor diverse initiatieven in het kader van broedplaatsen en ontmoeten. Gezien het korte tijdspad, met de activiteiten dient in 2022 een start te worden gemaakt, zijn diverse organisaties benaderd om te komen met voorstellen. Hieruit is een selectie gemaakt van voorstellen die het beste aansluiten bij de doelstelling van de SPUK gelden voor de jongerencultuur in de periode na corona.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met toezending aan de Raad van het voorstel tot het vaststellen van de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht).

Portefeuillehouder: wethouders Yvonne Salvino-Meijer en Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afwezigheid vertegenwoordiging gemeente Sittard-Geleen  gesprek Beek en inwoners over CeDo

De fractie PIT heeft vragen ex artikel 43 RVO gesteld over de “afwezigheid vertegenwoordiging gemeente Sittard-Geleen gesprek Beek en inwoners over CeDo”. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Huis aan de Markt, Sittard

De fractie D66 heeft vragen gesteld over Huis aan de Markt, Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Stichting beheer omgevingsfonds rond vliegveld MAA

De fractie Groen Links-PvdA heeft vragen gesteld over Stichting Beheer Omgevingsfonds rond vliegveld Maastricht Aachen Airport. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RVO inzake kruispunt Grevenbicht

De fractie gob vragen gesteld over kruispunt Grevenbicht. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO over vuurwerk, intimidatie en veiligheid inwoners

De fractie Samen Politiek Actief (SPA) heeft vragen gesteld over ‘vuurwerk, intimidatie en veiligheid inwoners’. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.