Besluitenlijst week 5 - 2022

Vastgesteld 8 februari 2022

Vragen ex artikel 43 RvO inzake demonstratie Sterrebos

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over de demonstratie Sterrebos. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rick Alberts
Tel:14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Sittard-Geleen 2022

Door de coronacrisis hebben jeugdigen een leerachterstand en achterstanden in sociaal emotionele ontwikkeling opgelopen. Het Rijk heeft daarom besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Dit betekent dat de gemeente geld krijgt om subsidies te verlenen aan organisaties die helpen bij het inhalen van deze achterstanden bij jeugdigen, Het college van B&W heeft  besloten de subsidieregeling “Nationaal Programma Onderwijs Sittard-Geleen” vast te stellen. Op basis van deze regeling verleent de gemeente subsidie aan MIK-PIW, het CJG en de onderwijsinstellingen in Sittard-Geleen.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 06-21515180
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO Tariefstijging Warmtetarief in relatie tot doorontwikkeling HGN en PAW Limbrichterveld Noord, en tariefverhoging warmte Hoogveld

De fractie Stadspartij heeft vragen gesteld over de tariefverhoging warmte Hoogveld. De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over Tariefstijging Warmtetarief in relatie tot doorontwikkeling HGN en PAW Limbrichterveld Noord. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fracties verzonden.

Informatie: Anne van Dun
Tel: 06-28313862 
e-mail: anne.vandun@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen, versie 2022-1

Het college van B&W stelt het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022-1 vast. Het Besluit Wmo treedt in werking na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022. In het Besluit staan vermeld de tarieven en pgb-tarieven die gelden voor de Wmo maatwerkvoorzieningen in 2022.

Informatie: Petra Crombag
Tel: 06-28526728
e-mail: petra.crombag@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan gemeenteraad over de voortgang van de inkoop ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben een inkoopproces doorlopen voor de maatwerkvoorzieningen ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad via een brief te informeren over de afronding van het proces. De afgesloten overeenkomsten en de warme overdracht van cliënten komen aan bod.

Informatie: Lieke Alberts
Tel: 06-3852567
e-mail: lieke.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2021

Het college van B&W heeft het uittreksel van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2021 en BRP Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) ondertekend en conform de verplichting uit de Wet Basisregistratie Personen verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens (MinBZK).Na toezending van de getekende uittreksels voldoet de gemeente aan haar verplichting ingevolge de Wet basisregistratie personen en de regeling Basisregistratie Personen. Gemeente Sittard-Geleen voldoet aan de gestelde eisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie: Lucien Loozen
Tel: 046-4778639
e-mail: lucien.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

B&W 23-11-2021

Governance Vidar BV

Het college van B&W stemt in met de besluitvorming van de Aandeelhoudersvergadering Vidar BV -waarbinnen Sittard-Geleen enig aandeelhouder is- de governance van Vidar BV aan te passen en deze in lijn te brengen met de andere vennootschap binnen Vidar. De  Aandeelhoudersvergadering Vidar BV heft hiervoor per 31 december 2022 de Raad van Commissarissen (RVC) als toezichthoudend orgaan op. Waarbij het nodig is dat de aflopende herbenoemingstermijnen van de RVC-leden een laatste keer wordt verlengd tot einde 2022. Het gemis van de adviesrol van de RVC die hiermee ook verdwijnt, wordt ondervangen door de instelling van een nieuw adviesorgaan Vidar.

Informatie: Guido van Sint Feijth
Tel: 046-4778045
e-mail: guido.vansintfeijth@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Brief aan externe partij inzake Bestuurlijke wederhoor rekenkameronderzoek afval

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen heeft een onderzoek uitgevoerd naar afval. Het college van B&W geeft in een brief aan de rekenkamercommissie een bestuurlijke reactie op dit onderzoek. De algemene conclusie is dat de tarieven van de afvalstoffenheffing in lijn zijn met die van andere gemeenten. Wat betreft uitvoering is er ruimte voor verbetering. Een aantal conclusies uit het rapport had de gemeente voorafgaand aan het rekenkameronderzoek zelf ook al getrokken. In het Regionaalbeleidskader van afval naar grondstof 2022-2025 en het nog vast te stellen Uitvoeringsplan dat volgt vanuit het Beleidskader, komt een aantal zaken terug.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 06-25633457
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake huiskamerprojecten

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het ondersteunen en faciliteren van huiskamerprojecten, mede in relatie tot de samenwerking met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Tel:  046 4777740
e-mail: miranda.hoffmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Judith Buhler

B&W 9-11-2021

Integrale wijkontwikkeling - Ontwikkelpad Geleen Zuid

Het college van B&W heeft in het licht van de realisatie van de Toekomstvisie middelen beschikbaar gesteld voor de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid, tevens ontwikkelpad Geleen-Zuid. Het betreft middelen voor 2022 en gericht op de programmaorganisatie, een wijkgerichte aanpak van Vidar en een intensivering van de Veiligheidsaanpak specifiek gericht op positieve veiligheid.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 14 046
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.