Besluitenlijst week 6 - 2022

Vastgesteld 15 februari 2022

Vragen ex artikel 43 RvO inzake het stopzetten van cameratoezicht in de Plutostraat te Geleen

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over het stopzetten van cameratoezicht in de Plutostraat te Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 14 046 
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake overlast Asterstraat Geleen

De fractie PVV heeft vragen gesteld over overlast in de Asterstraat in Geleen. De extra inzet vanuit team Toezicht & Handhaving het afgelopen half jaar zal onverminderd worden voortgezet voor een prettige en veilige leefomgeving. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Eric Theunissen
Tel: 06-43408428 
e-mail: eric.theunissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake Tariefaanpassingen Ennatuurlijk/HGN

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Tariefaanpassingen Ennatuurlijk/HGN.

Informatie: Davy Pieters
Tel: 06-17344044
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verbeterplan Vastgoed

Het college van B&W heeft ingestemd met het verbeterplan voor het team vastgoed. De Ondernemingsraad heeft over dit verbeterplan een positief advies uitgebracht. Naar aanleiding van het verbeterplan, en de daarin opgenomen verplaatsing van de Unit Markten naar team Vergunningen, is het organisatiebesluit 2021 gewijzigd.

Informatie: Suzan Dijkhuis-Schroen
Tel: 06-28840476
e-mail: suzan.dijkhuis-schroen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidieregeling Perspectief voor jongeren

Het college van B&W heeft besloten de bestaande subsidieregeling ‘Perspectief voor jongeren’ te verlengen voor het jaar 2022. De regeling is bedoeld om de mentale druk door corona op jongeren te verlichten. Jongeren kunnen maximaal € 1.000 subsidie aanvragen voor activiteiten en ontmoeting door, voor en met jongeren in Sittard-Geleen. In totaal is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar. Daarnaast wordt € 1.000,- beschikbaar gesteld voor de begeleiding van The Breakfastclub bij het indienen van een subsidieaanvraag.

Informatie: Myrthe Sterk
Tel: 06-34381081
e-mail: myrthe.sterk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Wijziging bijlage 1 van de Subsidieregeling professionele instellingen

Het college van B&W stemt in met de wijzigingen in bijlage 1 van de Subsidieregeling professionele instellingen 2022. De aanpassingen hebben betrekking op het verwijderen van twee instellingen waaraan geen subsidie meer wordt verstrekt. Hierover zijn beide instellingen op de hoogte gesteld.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reactie stichting Horeca Markt Sittard op afwijzingsbrief inzake tijdelijke verplaatsing zaterdagmarkt

Het college van B&W heeft besloten niet in te stemmen met de verzoeken van de Stichting om de markt(en) qua opzet, inrichting en grootte aan te passen. Concreet betekent dit dat: 

  1. Het aantal kramen en of kooplieden op de Sittardse markten niet gestuurd wordt afgebouwd;
  2. De diversiteit aan aanbod op de markt wel zal worden gestimuleerd;
  3. De zaterdagmarkt in de huidige opzet blijft gehandhaafd.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 06-46316859 
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake buurtkastjes tegen verspilling

De fractie CDA heeft vragen gesteld rondom het ondersteunen van buurtkastjes tegen verspilling. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Anouk Harle
Tel: 06-27278271 
e-mail: anouk.harle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born

De fractie gob heeft vragen gesteld inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.