Besluitenlijst week 7 - 2022

Vastgesteld 22 februari 2022

Stembureau locaties voor komende gemeenteraadsverkiezing

Het college van B&W heeft de stemlokalen voor de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Informatie: Lucien Loozen
Tel:  046 4777639
e-mail: lucien.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake Project Omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de voortgang en de geactualiseerde planning met betrekking tot het project 'Omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein'.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Onderwijsachterstandenbeleid

Het onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om kinderen die een onderwijsachterstand hebben of het risico lopen een onderwijsachterstand te krijgen extra aandacht te geven. Dit gebeurt door peuters voorschoolse educatie aan te bieden en in het basisonderwijs extra activiteiten uit te voeren zodat kinderen hun achterstand kunnen inlopen. Financiering gebeurt vanuit een van het Rijk ontvangen specifieke uitkering. Het college van B&W heeft besloten aan MIK Kinderopvang, Spelenderwijs, Kidts Kinderopvang, Stichting Kindante en Stichting Triade subsidie te verlenen om deze activiteiten uit te voeren. Ook heeft het college de tarieven voor 2022 die horen bij de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vastgesteld. Daarnaast heeft het college besloten MeCuMa opdracht te geven in 2022 het VVE Junior project Roma/Sinti uit te voeren.

Informatie: Nathalie Beurskens-Roelofs
Tel: 06-117447 20
e-mail: nathalie.beurskens-roelofs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Versterking toezicht gastouderopvang

Het college van B&W heeft besloten dat met ingang van 2022 jaarlijks 30% van alle in Sittard-Geleen werkzame gastouders wordt onderworpen aan een onderzoek naar de kwaliteit van deze vorm van kinderopvang. De GGD als wettelijk toezichthouder op de gastouderopvang, gaat deze vorm van toezicht uitvoeren via steekproefonderzoeken onder de gastouderpopulatie.

Informatie: Jan-Maarten van Dongen
Tel: 06-50637112
e-mail: jan-maarten.vandongen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Noodsteun individuele ondernemers, steunpakket 2022

Onderdeel van het steunpakket lokale maatregelen voor ondernemers is het verstrekkken van advies en ondersteuning op het vlak van bedrijfsvoering. Ondernemers die als gevolg van corona financiële problemen hebben, kunnen voor noodsteun aankloppen. Het college van B&W heeft besloten dat voor de individuele ondersteuning van ondernemers een expertgroep wordt ingesteld van adviseurs op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ondernemen. Deze expertgroep adviseert over financiële maatregelen, adviestrajecten en andere oplossingen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het college heeft als financieel vangnet voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen een noodfondsregeling vastgesteld in de vorm van een subsidieregeling. Een bijdrage uit het noodfonds is onderdeel van een ondersteuningstraject en een advies van de expertgroep.

Informatie: Bram Winantz
Tel: 14 046
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.