Besluitenlijst week 8 - 2022

Vastgesteld 8 maart 2022

Brief aan de gemeenteraad inzake de aanbevelingen veiligheidskader Chemelot e.o.

De inhoudelijke verdieping van de tot de gemeente gerichte aanbevelingen van de Technische  Veiligheidscommissie, zal zeker nog duren tot medio 2022. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief hierover te informeren.

Informatie: Edwin Pirson
Tel:  046 4778707
e-mail: edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gebruik van omstreden Chinese camera's

De fractie VVD heeft vragen gesteld over het eventueel gebruik van omstreden Chinese camera’s door de gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Lotte Heijgelen
Tel: 06-34326973
e-mail: lotte.heijgelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake deelname Sittard-Geleen aan het Schone Lucht Akkoord

De fractie D66 heeft vragen gesteld over deelname aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. Op dit moment worden de gevolgen en verplichtingen voor Sittard-Geleen in beeld gebracht. Op korte termijn zal verdere besluitvorming plaatsvinden. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 06-51509162
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Sluizencomplex en Voetveer/Oude Veerhuis Grevenbicht

De fractie 50PLUS heeft vragen gesteld over het sluizencomplex en voetveer/oude veerhuis Grevenbicht. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 06-38690814
e-mail: ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ventilatie basisscholen

De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over ventilatie basisscholen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 14 046 
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

B&W 21-12-2021

(Ambitiedocument) Ontwikkellocatie Steegpark te Sittard

Het college van B&W heeft het Ambitiedocument Ontwikkellocatie Steegpark in principe vastgesteld en geeft opdracht voor de volgende stap, het participatietraject, dat wordt afgesloten met een definitief ambitiedocument. De ontwikkellocatie “Steegpark” ligt nabij het centrum van Sittard tussen de Rijksweg Zuid, de Agricolastraat en de Parklaan en wordt doorsneden door de Kleine Steeg. Het ambitiedocument gaat uit van een integrale aanpak voor herontwikkeling van het gebied: een transitie van de scholen- en kantorenlocatie naar een woonwijk in het groen.

Informatie: Thea Houbiers
Tel: 06-18645965
e-mail: thea.houbiers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Actualisatie Omgevingsvisie, startdocument Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het college van B&W heeft besloten te starten met de onderzoeken voor het opstellen van een omgevingsvisie. Dit is een beleidsdocument voor onze ruimtelijke omgeving met als basis o.a. de met de samenleving opgestelde Toekomstvisie 2030. Hoe dit wordt onderzocht is opgenomen in een plan van aanpak dat Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt genoemd. Of we daarbij de goede richting bepalen, wil het gemeentebestuur graag in gesprek met de samenleving onderzoeken. Gerichte informatie hierover volgt nog. De gesprekken worden gevolgd door een advies van de Commissie m.e.r. Dit is een wettelijke, onafhankelijke adviesinstantie.

Informatie: Mariska Janssen
Tel: 06-34466640
e-mail: mariska.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Pensioenrechten (oud-)wethouders

Tot 1 januari 2022 was er sprake van een externe pensioenverzekering van de opgebouwde rechten van de pensioenen van de (gewezen) wethouders. De verzekeraar ASR stopt met het aanbieden van deze pensioenverzekering. Hierdoor gaat gemeente Sittard-Geleen, net als vele andere gemeenten, een voorziening in eigen beheer opbouwen. De verwerking van de storting van de tegoeden van de verzekeraar in de voorziening worden verwerkt in de jaarrekening 2021.

Informatie: Bert Habets
Tel: 06-40588465
e-mail: bert.habets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Rapportage Motie Straattheater (DNA, 2019)

De rapportage straattheater Sittard-Geleen geeft antwoord op de vragen gesteld door DNA in 2019 over de haalbaarheid van een nieuw eigentijds straattheater. Het voorstel verklaart wat ‘eigentijds straattheater’ in 2022 zou kunnen zijn en doet aanbevelingen voor de opzet en haalbaarheid van een nieuw straattheaterfestival in 2023.

Informatie: Reno Jurien
Tel: 06-18999738 
e-mail: reno.jurien@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake app voor jongeren die 18 jaar worden

De fractie gob heeft vragen gesteld over een app voor jongeren die 18 jaar worden. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 06-21515180 
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Rapportage bestuursopdracht duurzame accommodaties

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de (eind)rapportage over de bestuursopdracht duurzame accommodaties en besluit deze ter informatie voor te leggen aan de raad. Het doel van deze opdracht was om het (grote) bestand van accommodaties in de gemeente tegen het licht te houden, om te komen tot een efficiënter en duurzamer bestand. Met deze rapportage wordt de bestuursopdracht duurzame accommodaties afgerond.

Informatie: Frank Arets
Tel: 06-28870365
e-mail: frank.arets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beantwoording ingekomen brief van BSG

De ondernemersvereniging BSG (Bedrijven Sittard-Geleen ) heeft vragen gesteld over lokale lasten ondernemers. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan het bestuur van BSG verzonden.

Informatie: Bram Winantz
Tel: 06-43218681
e-mail: bram.winantz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

HGN Zuid: Concept-adviesnota ambtelijke werkgroep en concept gezamenlijke Raadsinformatiebrief

Het college van B&W heeft kennis genomen van het advies van de ambtelijke werkgroep HGN Zuid en heeft besloten om spoor 2 uit te laten werken. Dit betekent dat er een aanvraag voor het Just Transition Mechanism wordt voorbereid, waarbij de scope van Het Groene Net Zuid wordt verbreed met Maastricht en Meerssen.

Informatie: Davy Pieters
Tel:  06-34174044 
e-mail: davy.pieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

B&W 23-11-2021

Ontwikkeling Frans Klooster Sittard

Het college van B&W heeft ingestemd met een nieuwe exploitatieovereenkomst met Mulleners voor de herontwikkeling van het Frans Klooster en daartoe alle contractuele rechtsverhoudingen met Walramexploitatie Maatschappij BV, Shanghai Ao Yuan en Frans Klooster BV beëindigd. Mulleners zal de locatie aankopen en herontwikkelen naar circa 110 zorgwoningen waarbij het gemeentelijke monument Frans Klooster wordt gerenoveerd en behouden. Daarbij is de gemeente bereid, indien de afzet van de circa 110 zorgwoningen niet lukt, om als achtervang mee te werken aan de wijziging van de bestemming naar ca. 90 woningen. 

Informatie: Sjaak Aussems
Tel: 046-4777747
e-mail:  sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.