Besluitenlijst week 14 - 2023

Vastgesteld 11 april 2023

Bestemmingsplan "President Kennedysingel 6"

Het college van B&W besluit de raad voor te stellen om

  1. De nota van wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan “Kennedysingel 6" gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten zijn zoals bedoeld in artikel 6.2.4 onderdelen b t/m f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Ontwerpbestemmingsplan Middengebied Noord

Het college van B&W stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan Middengebied Noord en met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan en legt beide documenten ter inzage. Ook heeft het college kennisgenomen van de vormvrije-m.e.r.-beoordeling en besluit voor de ontwikkeling geen milieu-effectrapport op te stellen. Met het bestemmingsplan wordt planologisch vastgelegd dat in het gebied maximaal 235 woningen en maximaal 72 zorgwoningen kunnen worden gebouwd. Het nieuwe plan biedt ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan meer ruimte en groen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Oproep natuurverenigingen

Het college van B&W heeft besloten de natuurverenigingen in onze gemeente per brief te informeren. Met de brief wordt beoogd een antwoord te geven op de oproep van de natuurverenigingen om het advies van de Raad voor de Leefomgeving over het natuurbeleid in Nederland, een plek te geven in lokaal gemeentelijk beleid.

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers

Samen werken aan basisvaardigheid in de Westelijke Mijnstreek

Gemeenten en maatschappelijke partners in de Westelijke Mijnstreek werken sinds 2017 samen aan de versterking van basisvaardigheden van inwoners en het verminderen van laaggeletterdheid. Om deze samenwerking kracht bij te zetten stemt het college van B&W in met het akkoord ‘Samen werken aan basisvaardigheid in de Westelijke Mijnstreek 2023-2026’.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Ontwerp bestemmingsplan Trierveldweg 2, Born

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Trierveldweg 2, Born” en het plan zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van een zienswijze.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Brief aan de gemeenteraad inzake het adviesrapport over Bie Os

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het Adviesrapport om te komen tot een robuuste streekomroep.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Derde proefgebied Harteveldt-initiatief

Het college van B&W besluit om het Harteveldt-initiatief toe te staan een derde proefgebied in te richten in het Landschapsplan Middengebied Oost en wel op basis van de reeds gemaakte afsprakenin 2022 voor de eerste twee proefgebieden.

Portefeuillehouder: wethouders Ivo Tillie en Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen door Moveoo

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over de 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen door Moveoo. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake extra budget dakloosheid

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over extra budget aanpak dakloosheid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mogelijkheden voor herplaatsing kiosk Sittard

De fractie van GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld de mogelijkheden voor herplaatsing kiosk Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mobiliteit en leefbaarheid

De fractie GOB heeft vragen gesteld over mobiliteit en leefbaarheid. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.