Besluitenlijst week 15 - 2023

Vastgesteld 18 april 2023

Brief aan de gemeenteraad inzake 'In armoede door fout van de overheid'

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over 'In armoede door fout van de overheid'. Met de brief wordt beoogd de raad te informeren over de stand van zaken van 
het onderzoek naar echtparen die aanvullende bijstand op een ander inkomen krijgen en het risico lopen minder toeslagen te krijgen dan echtparen die alleen bijstand ontvangen.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Toetreding nieuwe steden aan G40

Het college van B&W besluit niet in te stemmen met het toelaten van Purmerend, Westland, Velsen, Vlaardingen en Nissewaard aan het netwerk van grote steden in Nederland “G40”. Hiernaast besluit het college ermee in te stemmen dat in deze bestuursperiode geen andere nieuwe steden worden toegelaten in de G40. Het college besluit dit op basis van advies van het bestuur van de G40.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Financiële ondersteuning MFC Sanderbout

Het college heeft besloten om stichting MFC Sanderbout eenmalig financieel te ondersteunen. Zodat in 2023 het MFC open kan blijven voor met name de Sanderboutse verenigingen in de overbrugging naar een nieuwe exploitant.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verzoek incidentele subsidie gemeenschapshuis Born

Het college van B&W heeft voor gemeenschapshuis Born een incidentele subsidie beschikbaar gesteld om een verlies van de huurinkomsten de komende drie jaren op te vangen.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Nota Evenementensubsidies 2023

Het college van B&W heeft besloten evenementensubsidies te verlenen aan evenementen in de gemeente Sittard-Geleen. Deze evenementen ontvangen een subsidie passend binnen de ‘Subsidieregeling evenementen gemeente Sittard-Geleen 2022’ en dragen bij aan een vitale stad en haar centra.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Verzoek incidentele subsidie 2023 gemeenschapshuis ’t Trefpunt Munstergeleen

Het college van B&W stelt een incidentele subsidie beschikbaar voor gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Munstergeleen om het exploitatietekort op te vangen.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Overname 4 objecten in Beegse Maasvallei

Het college heeft besloten het eigendom van de vier recreatieve objecten over te nemen en een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van € 12.000 voor het beheer en onderhoud van het project Beegse Maasvallei. Het project is een initiatief van inwoners van Grevenbicht die 
de handen ineen hebben geslagen in de Stichting Beegse Maasvallei. De Stichting realiseert met een Europese subsidiebijdrage recreatieve objecten in de Maasvallei en daarnaast een natuurleerpad in Schipperskerk. De initiatiefnemers rondom Grevenbicht willen het dorp op 
die manier weer naar de Maas keren door natuurbeleving, historische verwijzingen en recreatief medegebruik.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Voorfinanciering Stichting Beegse Maasvallei

Het college stemt in met het verstrekken van een voorfinanciering op de gemeentelijke bijdrage aan het LEADER project Beegse Maasvallei. De voorfinanciering is bestemd om het project Beegse Maasvallei ongewijzigd uit te kunnen voeren.

Portefeuillehouder:  wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Friture Pam Pam

De fractie PVV heeft vragen gesteld Friture Pam Pam Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het verzoek een G-debat te organiseren

De fractie CDA heeft vragen gesteld over het verzoek een G-debat te organiseren. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake beoogd fusiepartner Xonar

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over beoogd fusiepartner Xonar.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake het strategisch herstelplan Xonar

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het strategisch herstelplan van Xonar. Met de brief wordt beoogd inzage te geven in de actuele stand van zaken rondom het dossier Xonar.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.