Besluitenlijst week 17 - 2023

Vastgesteld 9 mei 2023

Actieplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen 2023-2024

Het college van B&W heeft het Actieplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen 2023-2024 vastgesteld. In het actieplan staan de acties van de gemeente op het gebied van veiligheid. Zoals acties op het gebied van sociale veiligheid, zorg en veiligheid, externe veiligheid en ondermijning. Dit doen we samen met partners, zoals de politie. Op  Actieplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen 2023-2024  staat het actieplan

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Afhandeling motie ‘Meer middelen voor uitvoering van het Regionaal beleidsplan politie’

Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze naar voren te brengen over het Ontwerp Regionaal beleidsplan politie van de Eenheid Limburg 2024-2027. Het college van B&W heeft het besluit van de gemeenteraad aangeboden aan de regioburgemeester. Het college heeft tevens besloten om akkoord te gaan met een brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Via deze brief wordt de motie ‘Meer middelen voor uitvoering van het Regionaal beleidsplan politie’ onder de aandacht van de regering gebracht. Deze motie is op 30 maart 2023 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De motie is ook onder de aandacht gebracht van de andere gemeenten in Limburg. Daarmee heeft het college van B&W uitvoering gegeven aan de motie. De raad wordt via een brief geïnformeerd over de afhandeling van de motie.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Klachtenpublicatie 2022

Het college van B&W heeft het klachtenoverzicht 2022 (klachten over gedragingen gemeente Sittard-Geleen 2022) vastgesteld. Het overzicht wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen en ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. Het college blijft de ontwikkeling met betrekking tot het aantal klachten en de klachtbehandeling nauwgezet volgen.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater. Met de brief wordt beoogd de stand van zaken weer te geven van deze regeling.

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen  

Garantstelling dwarsverbindingen A2VK

Het college van B&W heeft besloten de financiële garantstelling uit 2017 na te komen. Het betreft de 
garantstelling voor het bouwen van de dwarsverbindingen ’t Rooth en Gebroek. Rijkswaterstaat en de gemeenteraad worden hierover per brief geïnformeerd.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen  

Strategie ‘Invulling woonbehoefte woonwagenbewoners’

Het college van B&W stemt in met de strategie om invulling te geven aan de woonbehoefte van woonwagenbewoners en het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen in de gemeente Sittard-Geleen. Hierin worden de eerste uitbreidingslocaties beschreven. Ook worden randvoorwaarden geschetst die van toepassing zijn bij het uitbreiden van woonwagenstandplaatsen, zoals de financiële consequenties.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers  

Vaststellen convenant voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving (Veiligheid  in samenwerking)

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2023 de uitgangspunten van het convenant voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving vastgesteld. De door de raad ingediende motie om het veiligheidskader ook voor bestaande situaties te laten gelden wordt door het college van B&W overgenomen en is in het convenant verwerkt. Het convenant wordt op 25 mei 2023 ondertekend door de overheden (Provincie Limburg, gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein) en Chemelot / DSM.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Uitvoeringsplan mensenhandel Sittard-Geleen 2022-2025

Het college van B&W  heeft het uitvoeringsplan mensenhandel Sittard-Geleen 2022-2025 vastgesteld. Het plan wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder:  burgemeester Hans Verheijen en Wethouder Ivo Tillie

RivierPark Maasvallei als landschapspark

Het college van B&W stemt in met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst over het erkennen van RivierPark Maasvallei als landschapspark. Hiernaast is ingestemd met het concept masterplan RivierPark Maasvallei en het operationeel programma. Deze samenwerkingsovereenkomst en de plannen die erbij horen dragen bij aan het versterken van de streekidentiteit en landschapskwaliteit.

Portefeuillehouder: wethouders Yvonne Salvino-Meijer en Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake een tekort aan opvangplekken voor alleenstaande  minderjarige asielzoekers

De fractie GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over een tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje"

De fractie PVV heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen inzake de geplande nieuwbouw van zorgcentrum “de Baenje". Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd

De fractie Stadspartij Sittard-Geleen heeft vragen gesteld over Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzage Euregionale samenwerking

De fracties CDA en D66 hebben vragen gesteld over Euregionale samenwerking. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt verzonden aan de fractie.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.